Közigazgatási vizsgák

Módosult a közigazgatási vizsgák követelményrendszere


2019. március 15-től a közigazgatási vizsgák követelményrendszere módosult. A módosított, egységes szerkezetbe foglalt követelményrendszer a Hivatalos Értesítő 2019. évi 20. számában jelent meg.

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata, hogy kifejlessze, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja a vizsgák követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit.

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga tananyagait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – különösen a jogszabályi változásokra tekintettel – rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja.

Fentiek alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Vezető- és Továbbképzési Központja (továbbiakban: NKE ÁKK VTKK) – tekintettel a jogszabályi környezet változására, kiemelten a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben foglaltakra – elvégezte a tananyagok és az oktatást, felkészülést segítő diasorok, az oktatási tematika, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdések és megoldásaik aktualizálását mindhárom közigazgatási vizsga esetében.

A jogszabályi kötelezettségeken alapuló hatályosítás a 2019. február 1-jéig kihirdetett jogszabályok figyelembevételével zárult le.

2019. március 15-től a közigazgatási vizsgák követelményrendszere módosult. A módosított, egységes szerkezetbe foglalt követelményrendszer a Hivatalos Értesítő 2019. évi 20. számában jelent meg.

A 2019. március 15-től kezdődő vizsgákra történő felkészítés és a vizsgákon való számonkérés 
(pót- és halasztott vizsgák esetében is) már az új követelményrendszerek és a hatályosított tananyagok alapján történik.

A hatályos követelményrendszer, valamint az ezen alapuló tananyag, a felkészülést segítő diasor, az oktatási tematika, valamint az írásbeli és a szóbeli vizsgakérdések az alábbi linkekre kattintva érhetőek el

https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/ugykezeloi-alapvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
 

Közigazgatási Vizsgák


A közigazgatásban foglalkoztatott köz- illetve kormánytisztviselők a közszolgálati életpályájuk során a jogszabályban meghatározott módon jogosultak előmenetelre. A jogszabályban meghatározott besorolási fokozatba lépéshez szükséges azonban, hogy a tisztviselő a számára előírt vizsgákat teljesítse.

A közigazgatási alapvizsgát a köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszony létesítését követően a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, előadó besoroláshoz két éven belül kell teljesíteni, ellenkező esetben a tisztviselő jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés során az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők megszerzik a munkájuk mindennapi ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket.

A közigazgatási szakvizsga - a közszolgálati tisztviselői törvény hatálya alá tartozó tisztviselők esetében - a tanácsosi besorolási fokozatba lépés feltétele, e vizsga nélkül nem sorolható magasabb besorolási fokozatba a tisztviselő. A vizsga nem teljesítése nem eredményezi a jogviszony megszűnését (ez alól kivételt képeznek a vezetői beosztásban foglalkoztatottak, ugyanis esetükben a közigazgatási szakvizsga-kötelezettség elmulasztása a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vonja maga után). A központi kormányzati igazgatási szervek, a központi hivatalok, a kormányzati főhivatalok kormánytisztviselői részére - külön kormányrendeletben megállapított feltételek szerint - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg az álláshely betöltésének szakmai feltételeit, így a közigazgatási szakvizsga teljesítésének kötelezettségét is. A közigazgatási szakvizsga célja, hogy tisztviselők olyan általános közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes előkészítésére, illetve meghozatalára.

Ügykezelői alapvizsgát az ügykezelői jogviszonyban foglalkoztatottaknak kell teljesíteniük a közszolgálati jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül. A vizsga elmulasztása a közszolgálati jogviszonyának megszűnését eredményezi.

A titkos ügykezelő foglalkoztatásának egyik feltétele a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából tett sikeres titkos ügykezelői vizsga.

A bal oldali menüpontok közül választva bővebb információkat találnak az egyes vizsgákról, a vizsgákra felkészítő tanfolyamokról, valamint letölthetők a vizsgázóknak szóló általános tájékoztató anyagok, tananyagok.

Amennyiben a közigazgatási vizsgákkal kapcsolatosan további információkra van szüksége munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.