Közigazgatási vizsgák

Tisztelt Vizsgázó!


A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga tananyagait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - különösen a jogszabályi változásokra tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja.

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata, hogy kifejlessze, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja a vizsgák követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit.

Fentiekre tekintettel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Vezető- és Továbbképzési Központja – a jogszabályi környezet változására, kiemelten a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben foglaltakra tekintettel – 2019. év elején elvégzi a tananyagok és az oktatást, felkészülést segítő diasorok, az oktatási tematika, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdések és megoldásaik aktualizálását mindhárom közigazgatási vizsga esetében.

A 2019. március 15-től kezdődő vizsgákra történő felkészítés és a vizsgákon való számonkérés (pót- és halasztott vizsgák esetében is) már az új vizsgakövetelmény-rendszerek és a hatályosított tananyagok alapján történik.

Kérdések, észrevételek esetében forduljanak bizalommal az Ügyfélszolgálati Osztályához az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu
Telefon: 06 (1) 432 9030

Eredményes felkészülést kívánunk,

az NKE ÁKK VTKK munkatársai


Közigazgatási Vizsgák

A közigazgatásban foglalkoztatott köz- illetve kormánytisztviselők a közszolgálati életpályájuk során a jogszabályban meghatározott módon jogosultak előmenetelre. A jogszabályban meghatározott besorolási fokozatba lépéshez szükséges azonban, hogy a tisztviselő a számára előírt vizsgákat teljesítse.

közigazgatási alapvizsgát a köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszony létesítését követően a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, előadó besoroláshoz két éven belül kell teljesíteni, ellenkező esetben a tisztviselő jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés során az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők megszerzik a munkájuk mindennapi ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket.

közigazgatási szakvizsga - a közszolgálati tisztviselői törvény hatálya alá tartozó tisztviselők esetében - a tanácsosi besorolási fokozatba lépés feltétele, e vizsga nélkül nem sorolható magasabb besorolási fokozatba a tisztviselő. A vizsga nem teljesítése nem eredményezi a jogviszony megszűnését (ez alól kivételt képeznek a vezetői beosztásban foglalkoztatottak, ugyanis esetükben a közigazgatási szakvizsga-kötelezettség elmulasztása a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vonja maga után). A központi kormányzati igazgatási szervek, a központi hivatalok, a kormányzati főhivatalok kormánytisztviselői részére - külön kormányrendeletben megállapított feltételek szerint - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg az álláshely betöltésének szakmai feltételeit, így a közigazgatási szakvizsga teljesítésének kötelezettségét is. A közigazgatási szakvizsga célja, hogy tisztviselők olyan általános közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes előkészítésére, illetve meghozatalára.

Ügykezelői alapvizsgát az ügykezelői jogviszonyban foglalkoztatottaknak kell teljesíteniük a közszolgálati jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül. A vizsga elmulasztása a közszolgálati jogviszonyának megszűnését eredményezi.

A titkos ügykezelő foglalkoztatásának egyik feltétele a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából tett sikeres titkos ügykezelői vizsga.

A bal oldali menüpontok közül választva bővebb információkat találnak az egyes vizsgákról, a vizsgákra felkészítő tanfolyamokról, valamint letölthetők a vizsgázóknak szóló általános tájékoztató anyagok, tananyagok.

Amennyiben a közigazgatási vizsgákkal kapcsolatosan további információkra van szüksége munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.