Gyakori kérdések - Közigazgatási szakvizsga

Hogyan tudok jelentkezni a közigazgatási szakvizsgára?

A jelentkezés elektronikus úton a Probono rendszeren keresztül történik az illetékes vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra. A tisztviselő jelentkeztetését minden esetben az adott munkáltató képzési referense végzi el; a tisztviselő egyéni jelentkezésére nincs lehetőség.

 

Milyen feladatom van a jelentkezéssel kapcsolatban?

A tisztviselőnek regisztrálnia kell a Probono felületen, a regisztrációját a képzési referens hagyja jóvá. Egy tisztviselőnek csak egyszer szabad regisztrálnia a felületen. Munkáltatóváltás, vagy egyéb adatváltozás esetén sem szabad újra regisztrálni!

Honnan tudom, hogy mikor fogok szakvizsgázni?

A munkáltató képzési referense egyéni képzési tervet készít minden tisztviselő számára, ahol megállapítja a szakvizsga kötelezettséget is. Amennyiben adott évben a tisztviselő szakvizsga kötelezettsége fennáll, a képzési referens jelentkezteti az illetékes vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra. (Az aktuális vizsgaidőszakokról az NKE honlapján a vizsgaidőszakok menüpontban tájékozódhat.) A vizsgaidőszak Önre vonatkozó felkészítő és vizsgaidőpontjairól a Probono rendszer automatikus tájékoztatást küld a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Mi történik abban az esetben, ha elfelejtettem a regisztráció során megadott e-mail címemet, vagy elfelejtettem a jelszavamat?

Elfelejtett jelszó esetén a Probono bejelentkezési felületén kérhető jelszó emlékeztető. Abban az esetben, ha az e-mail cím már megszűnt, viszont a tisztviselő nem emlékszik a jelszavára, akkor az ügyfélszolgálattól (tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu; 06-1-432-9000/20373; 06-1-432-9000/20358) lehet új jelszót kérni a felhasználó azonosítását követően. A felhasználók azonosítása az ügyfélszolgálaton a személyes adatok bediktálásával történik. Csak abban az esetben lehetséges jelszó módosítása, ha azt a felhasználói fiók tulajdonosa kéri!

Kihez kell fordulni, ha halasztani szeretném a vizsgámat?

A vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a vizsgáját. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A tisztviselő a halasztás iránti igényét munkáltatója képzési referensének jelzi, aki ezt az igényt továbbítja a vizsgaszervező felé, és együttesen döntenek a halasztás lehetőségéről.

A halasztott időpont helyett a képzési referens kizárólag a vizsgaszervező által meghirdetett új felkészítő- illetve vizsgaidőpontra iskolázhatja be a tisztviselőt.

Mi a teendő, ha a vizsga napján betegedtem meg?

A vizsgázó első alkalommal egy szakvizsgarész vizsgáját díjmentesen elhalaszthatja abban az esetben, ha a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. Önhibán kívüli oknak minősül pl.: 

·       a munkáltató által igazolt, előre nem tervezhető külföldi kiküldetés,

·       a munkáltató által igazolt betegállomány.

A tisztviselő a halasztás iránti igényét munkáltatója képzési referensének jelzi, aki ezt az igényt továbbítja a vizsgaszervező felé, és együttesen döntenek a halasztás lehetőségéről.

A halasztott időpont helyett a képzési referens kizárólag a vizsgaszervező által meghirdetett új felkészítő- illetve vizsgaidőpontra iskolázhatja be a tisztviselőt.

Mit tegyek, ha választott tárgyat szeretnék módosítani?  

Választott vizsgatárgy módosítását a munkáltató hozzájárulásával lehet módosítani. A tantárgymódosítás új jelentkezésnek minősül, így a módosított választott tárgyra történő beosztásra a következő vizsgaidőszakban van lehetőség!

Meddig tart a kötelező tárgyi felkészítő?

A kötelező tárgyi felkészítő 5 nap, amelyen minden nap más-más modul tananyaga kerül feldolgozásra. Az előadások a Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében reggel 8.30-kor kezdődnek és 16.00-ig tartanak.

Meddig tart a választott tárgyi felkészítő?

A választott tárgyi felkészítő 1 nap. Az előadások a Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében reggel 8.30-kor kezdődnek és 16.00-ig tartanak.

A közigazgatási szakvizsga letételének feltétele a felkészítő tanfolyamon való részvétel?

A tanfolyamon való részvétel nem feltétele a szakvizsga letételének, csak abban az esetben, ha a jelentkező ezt – a munkáltató hozzájárulásával - igényelte és a jelentkezéskor a képzési referens a Probono felületen ezt beállította.

Amennyiben a vizsgázó a tanfolyamon nem kíván részt venni, illetve a munkáltató nem járul hozzá a felkészítőn való részvételhez, egyénileg kell a vizsgára felkészülnie. Az egyéni felkészüléshez felhasználhatja a honlapunkon található diasort, amely a tankönyv feldolgozásához nyújt segítséget.

Kapok-e valamiféle segítséget a tananyag elsajátításához?

A tanfolyamokon az oktatók a tananyag elsajátítását gyakorlati példákkal, az összefüggésekre való rávilágítással, egyéb magyarázatokkal, és a diasorral segítik. A tananyagok, diasorok és egyéb oktatási segédanyagok megtalálhatóak az NKE honlapján.  

Hogyan zajlik az írásbeli vizsga?

A vizsgák 9 órakor kezdődnek a Probono rendszer által megküldött üzenetben megjelölt helyszínen.

 • 9-kor a vizsgabizottság megnyitja a vizsgát.
 • A vizsgabiztos az érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány alapján ellenőrzi a személyes adatokat.
 • Az írásbeli vizsgán 2 különböző feladatsor kerül kiosztásra, így az egymás mellett ülő vizsgázók más-más feladatsort dolgoznak ki.
 • Az írásbeli vizsgarész 120 perc, amely 9 órától 11 óráig tart.
 • A dolgozatok leadását követően megkezdődik azok vizsgabizottság általi javítása.
   

Hogyan zajlik a szóbeli vizsga?

A vizsgázó egy napon egy tárgyból (kötelező vagy választott) tesz vizsgát. Az írásbeli vizsgát azonnal követi a szóbeli vizsga.

 • A szóbeli vizsga általában 4-5 vizsgázó tételhúzásával kezdődik. (A vizsgázók egymás között megbeszélhetik a sorrendet!)
 • A kötelező tárgyi vizsga alkalmával és a választott tárgyi vizsgán is a vizsgázó egy tételt húz. (Kötelező tárgy esetében a tételen A) és B) kérdés is szerepel.)
 • A tételhúzást követően a vizsgázó felkészülésére a vizsgabizottság 20 percet biztosít.
 • Kidolgozás után a vizsgabizottság előtt a vizsgázók előadják szóbeli feleletüket.


Hogyan zárul a vizsga?

 • A kötelező/választott tárgyi vizsgarész esetében az írásbeli és szóbeli eredményeket a vizsgabizottság egyezteti, ezek alapján kialakul a kötelező/választott tárgyi vizsgarész eredménye.
 • A kötelező/választott tárgyi vizsgáról jegyzőkönyv készül, melyen szerepelnek a vizsgarészek érdemjegyei, és a vizsga végén a jegyzőkönyvi másolat kiosztásra kerül.
 • Amennyiben mind a kötelező, mind a választott vizsgatárgy eredményesen teljesült, a Probono felület automatikusan bizonyítványt generál a tisztviselőnek. A bizonyítvány a vizsga utáni napon tölthető le a Probono felület „Személyes oldalam/Képzéseim” menüpontból.

Párosítva vannak-e a szóbeli tételek?

Igen, a kötelező tárgyi vizsgarész esetén. A párosított tételsor nem nyilvános! A vizsgázó mind a kötelező mind a választott tárgyi vizsga során 1 tételt húz. A kötelező tárgy esetében a kihúzott tételen 2 kérdés szerepel [a) és b)]; amely a szakvizsga tananyag 5 modulja közül két különböző témakörre kérdez rá. A kötelező tárgy esetében minkét kérdés tartalmilag helyes megválaszolása esetén tekinthető eredményesnek a szóbeli vizsgarész.

Díjmentes-e az ismétlővizsga?

Az eredménytelenség miatt megismételt közigazgatási szakvizsga – vizsgatárgyanként – 7.730 Ft, amely a munkáltatót terheli. A munkáltató a megismételt közigazgatási szakvizsga díját – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra.

Hányszor ismételhetem meg az eredménytelen vizsgámat?

A szakvizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes szakvizsgát nem tesz. Ismétlővizsgát csak az eredménytelen szakvizsgarészből kell tenni. Ha az első eredménytelen szakvizsgarésztől számított két éven belül a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni.  

Mi a teendő, ha nem sikerül a vizsgám?  

A kötelező és a választott tárgyi vizsga két-két részből áll (írásbeli, szóbeli). A sikertelen vizsgának csak az eredménytelen (írásbeli vagy szóbeli, teljes sikertelenség esetén mindkét) részét kell megismételni. A vizsgázó munkáltatójának képzési referensénél kezdeményezheti az ismétlővizsga letételét. 

Van-e lehetőség javítani a vizsgaeredményemen?

Amennyiben a vizsgázó vizsgája eredményes, de minősítésén javítani kíván – munkáltatója hozzájárulásával – javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga díja 7.730 Ft, amelyet a javítóvizsgára jelentkező vizsgázó visel. A vizsgázó munkáltatójának képzési referensénél kezdeményezheti a javítóvizsga letételét. 

Mi a különbség a javítóvizsga és az ismétlővizsga között?

Ismétlővizsgát annak kell tennie, aki sikertelenül teljesítette a kötelező/választott tárgyi vizsgákat vagy valamelyik vizsgarészt. Javítóvizsgát az a vizsgázó tehet, aki sikeresen teljesítette a szakvizsgáját, de ezzel nem elégedett, ezért minősítését javítani kíván.

Hogyan jutok hozzá a tananyaghoz?  

A tankönyvek ingyenesen letölthetőek az NKE honlapjáról. A tananyaghoz történő hozzáférést a vizsgadíj tartalmazza.

Milyen következményekkel jár, ha nem teljesítem a szakvizsga letételi kötelezettségemet?

A pályakezdőként kinevezett kormánytisztviselőnek a tanácsos besorolási fokozatba soroláshoz közigazgatási szakvizsgát kell tennie. Közigazgatási szakvizsga hiányában a kormánytisztviselő nem sorolható be a tanácsosi fokozatba. Ha a nem pályakezdő kormánytisztviselő kinevezésekor, áthelyezésekor, átsorolásakor nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, akkor a közigazgatási szakvizsgát kinevezésének, áthelyezésének, átsorolásának időpontjától számított három éven belül köteles letenni. A meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a kormánytisztviselő magasabb fizetési, besorolási fokozatba nem sorolható a közigazgatási szakvizsga teljesítéséig.

Mennyi tanulmányi pontot kapok a szakvizsga bizonyítvány megszerzésekor?

A közigazgatási szakvizsga a közszolgálati továbbképzési rendszer része, sikeres teljesítésért (mind a kötelező mind a választott vizsga eredményes teljesítése esetén) 30 tanulmányi pont jár. 

Mikor írják jóvá a megszerzett tanulmányi pontot?

A tanulmányi pontok abban a naptári évben kerülnek jóváírásra, amikor a vizsgázó a közigazgatási szakvizsga bizonyítványt megszerezte. A tanulmányi pont jóváírása a bizonyítvány megszerzésének napján megtörténik. A megszerzett tanulmányi pontokat a vizsgázó munkáltatója tartja nyilván.