Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó

Szakfelelős: Dr. habil. Nyikos Györgyi, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 110 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél, továbbá kormánytisztviselői, köztisztviselői, vagy állami tisztviselői jogviszony megléte.

A képzés célja: A képzés közvetlen célja az EU Strukturális és beruházási alapok forrásainak felhasználásához szükséges emelt szintű – kohéziós és közvetlenül kapcsolódó szakpolitikai és program menedzsment – tudás átadása az operatív programok és a konkrét beavatkozások (konstrukciók, fejlesztési projektek) előkészítését és lebonyolítását végző tisztviselői kör számára.

A képzés célcsoportja: A Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak alapvető célja, hogy hozzájáruljon annak a magasan képzett tisztviselői háttérnek a megteremtéséhez, amely az EU Kohéziós Politika forrásainak terhére kialakított operatív programok és a konkrét beavatkozások (konstrukciók, fejlesztési projektek) előkészítését és lebonyolítását végzi.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben részt vevők képessé válnak a strukturális és beruházási alapok közvetlen és kapcsolódó szabályozásának, kiemelten kötelező normáinak és összefüggéseinek értelmezésére, a programok és konkrét beavatkozások (konstrukció, projekt) előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok céljainak és tartalmi követelményeinek teljesítésére.

Következésképpen alkalmassá válnak a pénzeszközök használatával kapcsolatos stratégiai illetve operatív szintű döntések meghozatalának előkészítésére, a programok elindításához és működtetéséhez szükséges feltételek meghatározására, teljesülésük nyomon követésére. Megfelelő háttérrel rendelkeznek a programok előrehaladásának monitoringjához, a felmerülő problémák értékeléséhez, megoldási alternatívák feltérképezéséhez. Képesek tanácsot adni, állásfoglalást kidolgozni a strukturális és beruházási alapok tervezésével, az intézkedések megvalósításával, finanszírozásával, szakmai felügyeletével, értékelésével és ellenőrzésével, valamint a kockázatok jelentőségével és kezelésével kapcsolatos kérdésekben.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • szakmai tudás,
 • fejlődőképesség,
 • önfejlesztés,
 • tanulási képesség (szakterületen új információk, fejlemények nyomon követése, ehhez szükséges eszköztár alkalmazása),
 • helyzetfelismerés,
 • tudáshasznosítás,
 • kreativitás,
 • szakmai ismeretek magas szintű alkalmazása: kérdések jogszabályi háttérben, programciklusban való elhelyezése és értelmezése, problémamegoldás az elsajátított ismeretek segítségével,
 • tudásmegosztás: új információk összegyűjtése, kommunikálása az érintettek körében,
 • komplex problémamegoldó képesség:
 • a probléma értelmezése, részekre bontása,
 • tudatos információgyűjtés- és feldolgozás,
 • alternatívák összehasonlítása,
 • prioritások felállítása,
 • önálló véleményalkotás.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek képessé teszik a hallgatókat az ESB-alapok támogatási rendszerének áttekintésére, megértésére.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Kohéziós alapismeretek
Programvégrehajtás
Pénzügyi lebonyolítás
Pénzügyi ellenőrzés
Monitoring és értékelés
Tájékoztatás és nyilvánosság (kommunikáció)
Esettanulmányok – kohéziós politika a gyakorlatban
Közpénzügyek, államháztartási ismeretek
Közbeszerzés
Állami támogatás
Csalás elleni küzdelem
E-kohézió

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Dr. Antal Zsolt, Dr. habil. Boros Anita, Dr. habil. Nyikos Györgyi, Dr. Hollán Miklós, Dr. Hutkai Zsuzsanna, Gyürkés Anita, Hajdu Szilvia, Hargita Eszter, Jakab Szabolcs, Kiss Csaba, Kondor Zsuzsanna, Laposa Tamás, Miklós-Molnár Marianna, Soós Gábor, Szeverényi Dávid

A jelentkezési határidő: 2018. augusztus 1.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 1. jelentkezési lap,
 2. beiratkozási nyilatkozat,
 3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
 4. szakmai önéletrajz,
 5. egy darab igazolványkép.

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki és pénteki napokon

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Écsi Emese
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 111/B iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20302
E-mail cím: ecsi.emese@vtki.uni-nke.hu

Behán Máté
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 111/A iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20328
E-mail cím: behan.mate@vtki.uni-nke.hu