Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Integritás tanácsadó

Szakfelelős: Dr. Klotz Péter PhD, projekt szakmai vezető helyettes

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 218 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, a közszolgálathoz kapcsolódó jogviszony fennállása nem követelmény.

A képzés célja: A képzés célja a közigazgatásban dolgozó olyan integritás tanácsadók képzése, akik stratégiai szemlélettel, a közigazgatási szervek működési rendszerének ismeretével és a szervezetfejlesztési technológiák elsajátításával, a szükséges jogi, szociológiai, pszichológiai, valamint kockázatelemzési és -kezelési tudással rendelkeznek. Ennek birtokában, a releváns nemzetközi jó gyakorlatok megismerésével és személyes kompetenciáik továbbfejlesztésére való képességgel, valamint a közigazgatási szervek működésével kapcsolatban felmerülő különféle típusú szabályozási, megfelelőségi feladatok összehangolásával alkalmasak és képesek arra, hogy egy közigazgatási szervezetben támogassák az integritásirányítási rendszer fejlesztését. Alkalmasak továbbá arra, hogy a szervezet belső kontrollrendszerének működtetését, a hivatásetikán alapuló munkakultúra elterjedését elősegítsék, ezáltal hozzájáruljanak a korrupció és az integritást sértő cselekedetek kockázatának csökkenéséhez, valamint megelőzéséhez.

A képzés célcsoportja: A szakképzettség elsősorban a közigazgatási belső szervezetfejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó, leginkább a korrupció és más visszaélések megelőzését szolgáló integritásirányítási rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez (szervezetfejlesztés, képzések tartása, elemzések készítése) nyújt segítséget, az itt végzett szakemberek tevékenységével a szervezet  korrupcióval szembeni ellenálló képessége erősíthető.

Az oktatási program olyan közigazgatási szakemberek képzését tűzi ki célul, akik azonosítani és elemezni tudják a szervezet korrupciós és integritáskockázatait, és kezdeményezni tudják a korrupció megelőzésével, valamint az integritásirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével járó szervezetfejlesztési feladatok megvalósítását. Rendelkeznek mindazon kompetenciákkal, amelyek szükségesek saját hitelességük és elfogadottságuk megteremtéséhez, a demokratikus, integritáshoz kötődő értékek, elvek és szabályok tudatosításához. A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők képesek lesznek az integritásirányítási rendszer, valamint más szervezetfejlesztési folyamatok hatékony tervezésére és a megvalósításban részt vevő szervezet vezetőjének támogatására.

Szakmai kompetenciák

Az integritás tanácsadó

Tudása

-        ismeri a korrupciómegelőzés nemzetközi és hazai történetét, szabályrendszerét

-        ismeri a korrupció elleni fellépés keretében született nemzetközi egyezményeket

-        tisztában van a korrupció ellen küzdő hazai és nemzetközi szervek feladataival és tevékenységével

-        ismeri a nemzeti és szervezeti integritás rendszer működéseit és elemeit

-        ismeri az integritás tanácsadókra vonatkozó hatályos szabályozást

-        tisztában van az integritás tanácsadókkal szemben támasztott jogi, szakmai és etikai követelményekkel

-        ismeri a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexét

-        ismeri a Hivatásetikai Kódexben található elveket és magatartási szabályokat

-        ismeri az OECD által kidolgozott integritás keretrendszer felépítését és elemeit

-        ismeri az integritásirányítási rendszer elemeit

-        ismeri az integritásirányítási rendszer szabály- és értékalapú eszközeit

Képességei

-        képes az integritás tanácsadói feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátására

-        képes a szervezeti integritásirányítási rendszer kiépítésére és folyamatos fejlesztésére

-        képes a szervezet elsőszámú vezetőjének támogatására az integritásirányítási rendszer vonatkozásában

-        képes a szervezeten belül támogatókat gyűjteni és mozgósítani feladatai ellátása érdekében

-        képes a szervezeten belüli, valamint a szervezettel szembeni bizalom erősítésére

-        képes szervezetfejlesztési folyamatokat megtervezni, és döntéseket előkészíteni

-        képes a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak felmérésére és elemzésére

-        alkalmas a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására

Attitűdje

-        elkötelezett a szervezet integritásalapú működése iránt

-        elhivatott a költségvetési szervek korrupciómentes működése iránt

-        elkötelezett a közszolgálat hivatásetikai elveinek alkalmazása iránt

-        törekszik a költségvetési szervek működésének folyamatos javítására, fejlesztésére

-        nyitott az együttműködésre

-        törekszik a konszenzusteremtésre a folyamat megtervezésekor és facilitáláskor

-        fogékony a felnőttoktatás, a tréningtervezés és -vezetés területeire

Autonómiája és felelőssége

-        elvei és cselekedetei összhangban vannak egymással

-        kiáll elveiért

-        nyilvánosan is vállalja szakmai véleményét

-        felelősséget vállal munkájáért

-        felelősséget vállal szervezete és munkatársai jó hírnevéért

-        önállóan végzi a rábízott feladatokat

-        hatékonyan és eredményesen dolgozik a rábízott feladatok megvalósításán

-        tudatosan keresi a lehetőséget ismereteinek bővítésére, képességeinek fejlesztésére

A képzés módszertana: A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők olyan kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket az integritásirányítási rendszer és az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására, valamint a munkakörükhöz tartozó többi feladat szakszerű teljesítésére. Tudásukat a korrupció, a korrupció-megelőzés és az integritás fogalmaihoz, illetve a közigazgatási szervek funkcionális működtetéséhez kapcsolódó szakirányú ismeret és gyakorlati tréningtapasztalat egészíti ki.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Integritásmenedzsment I-II.
Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények
Értékalapú kormányzás
Különböző tudományok korrupció megközelítése
Belső kontrollrendszer
Etika tréning
Szervezeti kultúra, vezetés és működés tréning
Kommunikáció- és együttműködés tréning
Konfliktuskezelés és konszenzusépítés tréning
Korrupciós és integritási kockázatok elemzése
Integrált kockázatkezelés
A normasértések típusai és a különböző felelősségrevonási eljárások
Szervezetfejlesztési gyakorlat
Bejelentések kivizsgálása és bejelentővédelem
Belső adatvédelem
Szervezeten belüli esélyegyenlőség
Tanácsadói kompetenciák tréning
A munkahelyi személyiség fejlesztése

A jelentkezési határidő: 2018. december 16.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2019. február

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki, pénteki és szombati napokon

Az önköltség mértéke: 150.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Sas Ágnes
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 110/B iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20855
E-mail cím: sas.agnes@uni-nke.hu