Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Integritás tanácsadó

Szakfelelős: Dr. Klotz Péter PhD, projekt szakmai vezető helyettes

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 226 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, azok akik jelenleg a közigazgatásban dolgoznak.

A képzés célja: Olyan közigazgatásban dolgozó integritás tanácsadók képzése, akik stratégiai szemlélettel, a közigazgatási szervek működési rendszerének ismeretével, a szervezetfejlesztési technológiák és a személyügyi menedzsment elsajátításával, a szükséges jogi, szociológiai és pszichológiai tudás birtokában, a releváns nemzetközi jó gyakorlatok megismerésével és személyes kompetenciáik továbbfejlesztésére való képességgel, valamint a közigazgatási szervek működésével kapcsolatban felmerülő különféle típusú szabályozási, megfelelőségi feladatok összehangolásával alkalmasak és képesek arra, hogy egy közigazgatási szervezetben támogassák az integrált irányítási rendszer erősödését, a szervezet tudatos és kontrollált fejlődését támogató személyügyi folyamatok kialakítását, a hivatásetikán alapuló munkakultúra elterjedését, ezáltal a korrupció és a visszaélések kockázatának csökkenését és azok megelőzését.

A képzés célcsoportja: A szakképzettség elsősorban a közigazgatási belső szervezetfejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó, leginkább a korrupció és más visszaélések megelőzését szolgáló integritásirányítási rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez (szervezetfejlesztés, képzések tartása, elemzések készítése) nyújt segítséget, az itt végzett szakemberek tevékenységével a szervezet  korrupcióval szembeni ellenálló képessége erősíthető.

Az oktatási program olyan közigazgatási szakemberek képzését tűzi ki célul, akik azonosítani és elemezni tudják a szervezet korrupciós és integritáskockázatait, és kezdeményezni tudják a korrupció megelőzésével, valamint az integritásirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével járó szervezetfejlesztési feladatok megvalósítását. Rendelkeznek mindazon kompetenciákkal, amelyek szükségesek saját hitelességük és elfogadottságuk megteremtéséhez, a demokratikus, integritáshoz kötődő értékek, elvek és szabályok tudatosításához. A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők képesek lesznek az integritásirányítási rendszer, valamint más szervezetfejlesztési folyamatok hatékony tervezésére és a megvalósításban részt vevő szervezet vezetőjének támogatására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 • a korrupció mint jelenség multidiszciplináris értelmezése és elemzése;
 • a korrupciómegelőzés nemzetközi és hazai története, szabályrendszere;
 • a nemzeti és szervezeti integritásrendszer működése és elemei;
 • az integritásmenedzsment-rendszer fejlesztése;
 • szervezetvezetési és -fejlesztési ismeretek;
 • szervezeti és működési integritáskockázatok felmérésének, elemzésének és kezelésének módszertana;
 • szervezetfejlesztési folyamattervezés és döntés-előkészítés;
 • hivatásetikai tanácsadás és tréning;
 • bejelentések fogadása és bejelentővédelem;
 • felelősségrevonási eljárások lefolytatása;
 • belső adatvédelmi eljárások és döntések.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • kommunikáció, szervezés és együttműködés;
 • önérvényesítés, stratégia és döntéshozatal;
 • bizalomépítés, támogatás és mobilizálás;
 • konszenzusépítés: folyamattervezés és facilitálás;
 • felnőttoktatás, tréningtervezés és -vezetés.

A képzés módszertana: A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők olyan kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket az integritásirányítási rendszer és az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására, valamint a munkakörükhöz tartozó többi feladat szakszerű teljesítésére. Tudásukat a korrupció, a korrupció-megelőzés és az integritás fogalmaihoz, illetve a közigazgatási szervek funkcionális működtetéséhez kapcsolódó szakirányú ismeret és gyakorlati tréningtapasztalat egészíti ki.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Értékalapú kormányzás
Különböző tudományok korrupció megközelítése
Normasértések típusai
Szervezeti kultúra, vezetés és működés
Belső kontrollrendszer
Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények
Integritásmenedzsment
Korrupciós- és integritás kockázatelemzés és Integritás jelentés készítése I.-II.
Kockázatkezelés és intézkedési terv készítése
Szervezetfejlesztési gyakorlat
Bejelentések kivizsgálása és bejelentővédelem
Etikai tréning
Felelősségrevonási eljárások
Tanácsadói kompetenciák: Tanácsadás és támogatás I.-II.
Belső adatvédelem
Szervezeten belüli esélyegyenlőség
Kommunikáció és együttműködés tréning
Konfliktuskezelés és kooperatív vezetés tréning
Konszenzusépítés tréning

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 1. jelentkezési lap,
 2. beiratkozási nyilatkozat,
 3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
 4. szakmai önéletrajz,
 5. egy darab igazolványkép.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki, pénteki és szombati napokon

Az önköltség mértéke: 150.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:

2017 szeptemberében indult szakirányú továbbképzési szak esetében:
Béres Mihály
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 110/B iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20108
E-mail cím: beres.mihaly@uni-nke.hu

Sas Ágnes
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 110/B iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20855
E-mail cím: sas.agnes@uni-nke.hu

2018 februárjában induló szakirányú továbbképzési szak esetében:
Tóth Georgina
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 110/A iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20854
E-mail cím: toth.georgina@uni-nke.hu

Tuka Márk
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 110/A iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20854
E-mail cím: tuka.mark@uni-nke.hu