Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: kormányzati tanulmányok szakember

Szakfelelős: Prof. Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár

A képzési idő: 3 félév

A képzés óraszáma: 240 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A képzés célja: A közszolgálatban felsővezetői feladatokhoz szükséges ismeretek és képességek fejlesztésével olyan szakemberek képzése, akik az államérdek és a közszolgálat értékrendjének érvényesítése érdekében, állami és szakmai vezetői feladatokat komplexen, rendszerszemlélettel, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői képességek birtokában képesek ellátni.

A képzés célcsoportja: A Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak a közigazgatásban a felsővezetői feladatellátáshoz szükséges ismeretek és képességek fejlesztését célozza, miáltal az állami és közigazgatási szakmai felsővezetői előmenetel lényeges (kötelező) elemévé válhat a közszolgálati életpálya stratégiában. Lehetőséget biztosít a társadalomtudományokban már mesterszintű képzettséget szerzett szakemberek, így közgazdászok, jogászok, közigazgatási, rendészeti, katonai mesterek számára a közszolgálati tudás és a komplexebb államtudományi szemlélet elmélyítésére, szakirányú szakképzettség megszerzésére.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • az állam intézményrendszere, alkotmányjogi, közjogi keretei,
 • a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdései, 
 • a kormányzás hatékonyságának feltételei, modelljei, gyakorlati kérdései,
 • a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztés-politikák tapasztalatai,
 • az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitása,
 • a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása,
 • a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlata,
 • a szervezeti és személyzeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatai,
 • a közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai-szervezési kérdései,
 • a közigazgatás-fejlesztés, a hatékonyabb működés tervezési, szabályozási, elemzési, mérési összefüggései,
 • a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok főbb folyamatai,
 • az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának komplexitása, jogi és közpolitikai korrelációi,
 • a kormányzati, gazdaságpolitikai, versenyképességi és innovációs folyamatok nemzetközi tapasztalatai.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,
 • vezetői kommunikációs készség,
 • konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,
 • probléma felismerő, elemző és megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • információfeldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, a vezetői feladatok ellátására.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti, gyakorlati és tréning módszerek segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Alkotmány – államtan
Közigazgatástan
Helyi önkormányzás – Helyi közszolgálatfejlesztés – Helyi demokrácia
A kormányzás hatékonyságának feltételei, modelljei
Szervezeti és személyzeti hatékonyság és teljesítmény
A közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei
Ágazati szakpolitikák elemzése I-II.
Kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása
Közigazgatás-fejlesztés és hatékonyság
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
Az EU kormányzásának mechanizmusa és a nemzeti kormányzati munka kapcsolata
Összehasonlító kormányzástan
Vezetés-szervezés kompetencia-fejlesztő tréning
Fejlesztés menedzsment gyakorlat

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Dr. Hazafi Zoltán, Dr. Imre Miklós, Dr. Kaiser Tamás, Dr. Koller Boglárka, Dr. Nyikos Györgyi, Dr. Nyikos Györgyi, Dr. Takács Albert, Prof. Dr. Halász Iván, Prof. Dr. Halmai Péter, Prof. Dr. Kis Norbert, Prof. Dr. Lentner Csaba, Prof. Dr. Nemeslaki András, Prof. Dr. Patyi András.