Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: kormányzati tanulmányok szakember

Szakfelelős: Prof. Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár

A képzési idő: 3 félév

A képzés óraszáma: 240 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A képzés célja: A közszolgálatban felsővezetői feladatokhoz szükséges ismeretek és képességek fejlesztésével olyan szakemberek képzése, akik az államérdek és a közszolgálat értékrendjének érvényesítése érdekében, állami és szakmai vezetői feladatokat komplexen, rendszerszemlélettel, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői képességek birtokában képesek ellátni.

A képzés célcsoportja: A Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak a közigazgatásban a felsővezetői feladatellátáshoz szükséges ismeretek és képességek fejlesztését célozza, miáltal az állami és közigazgatási szakmai felsővezetői előmenetel lényeges (kötelező) elemévé válhat a közszolgálati életpálya stratégiában. Lehetőséget biztosít a társadalomtudományokban már mesterszintű képzettséget szerzett szakemberek, így közgazdászok, jogászok, közigazgatási, rendészeti, katonai mesterek számára a közszolgálati tudás és a komplexebb államtudományi szemlélet elmélyítésére, szakirányú szakképzettség megszerzésére.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • az állam intézményrendszere, alkotmányjogi, közjogi keretei,
 • a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdései, 
 • a kormányzás hatékonyságának feltételei, modelljei, gyakorlati kérdései,
 • a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztés-politikák tapasztalatai,
 • az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitása,
 • a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása,
 • a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlata,
 • a szervezeti és személyzeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatai,
 • a közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai-szervezési kérdései,
 • a közigazgatás-fejlesztés, a hatékonyabb működés tervezési, szabályozási, elemzési, mérési összefüggései,
 • a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok főbb folyamatai,
 • az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának komplexitása, jogi és közpolitikai korrelációi,
 • a kormányzati, gazdaságpolitikai, versenyképességi és innovációs folyamatok nemzetközi tapasztalatai.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,
 • vezetői kommunikációs készség,
 • konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,
 • probléma felismerő, elemző és megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • információfeldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, a vezetői feladatok ellátására.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti, gyakorlati és tréning módszerek segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Alkotmány – államtan
Közigazgatástan
Helyi önkormányzás – Helyi közszolgálatfejlesztés – Helyi demokrácia
A kormányzás hatékonyságának feltételei, modelljei
Szervezeti és személyzeti hatékonyság és teljesítmény
A közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei
Ágazati szakpolitikák elemzése I-II.
Kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása
Közigazgatás-fejlesztés és hatékonyság
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
Az EU kormányzásának mechanizmusa és a nemzeti kormányzati munka kapcsolata
Összehasonlító kormányzástan
Vezetés-szervezés kompetencia-fejlesztő tréning
Fejlesztés menedzsment gyakorlat

Az önköltség mértéke: 219.000 Ft/félév