Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közigazgatási tanulmányok szakember

Szakfelelős: Prof. Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 120 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél. 

A képzés célja: Komplex és átfogó közszolgálati ismeretek és stratégiai szemlélet fejlesztésével olyan állami tisztviselők képzése, akik az állami feladatokat átfogó megközelítéssel, az állami humántőkét rendszerszemlélettel tudják kezelni, a közpolitikai stratégiai végrehajtásban ágazati, szakpolitikai, költségvetési-gazdasági szemlélettel vesznek részt. A végzett szakemberek ismerik az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket, és részleteiben átlátják az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi, politikai és gazdasági tényezőket.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • az állam intézményrendszere, alkotmányjogi, közjogi keretei,
 • a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdései,
 • a kormányzás hatékonyságának feltételei, modelljei, gyakorlati kérdései,
 • közigazgatási szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitása,
 • a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása,
 • a szervezeti és személyzeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatai,
 • az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának komplexitása, jogi és közpolitikai korrelációi,
 • közigazgatási informatikai rendszerismeretek.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • szervezői, koordinációs készség,
 • kommunikációs készség,
 • konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,
 • probléma felismerő, elemző és megoldó készség,
 • információfeldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti, gyakorlati és tréning módszerek segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:

A magyar állam intézményrendszere, alkotmányjogi és közjogi alapjai
A magyar közigazgatás szervezeti és hatásköri rendszere
Közigazgatási hatósági és bírósági eljárásjog
Államháztartási, közpénzügyi és gazdálkodási ismeretek
Szakigazgatási ismeretek I.-II.
Közigazgatási informatikai alkalmazások
A szervezeti és személyi hatékonyság fejlesztése
Közigazgatási feladatellátás hatékonysága és hatáselemzése
Differenciált ágazati ismeretek
EU intézményi és döntési folyamatok és a nemzeti közigazgatás kapcsolata
Közszolgálati kommunikáció, ügyfélkapcsolatok

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Dr. Bóka János, Dr. Fülöp Katalin, Dr. Hazafi Zoltán, Dr. Imre Miklós, Dr. Kaiser Tamás, Dr. Kovács Éva, Dr. Kristó Katalin, Dr. Pollák Kitti, Prof. Dr. Halász Iván, Prof. Dr. Kis Norbert, Prof. Dr. Nemeslaki András