Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közigazgatási tanulmányok szakember

Szakfelelős: Prof. Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 120 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél. 

A képzés célja: Komplex és átfogó közszolgálati ismeretek és stratégiai szemlélet fejlesztésével olyan állami tisztviselők képzése, akik az állami feladatokat átfogó megközelítéssel, az állami humántőkét rendszerszemlélettel tudják kezelni, a közpolitikai stratégiai végrehajtásban ágazati, szakpolitikai, költségvetési-gazdasági szemlélettel vesznek részt. A végzett szakemberek ismerik az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket, és részleteiben átlátják az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi, politikai és gazdasági tényezőket.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • az állam intézményrendszere, alkotmányjogi, közjogi keretei,
 • a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdései,
 • a kormányzás hatékonyságának feltételei, modelljei, gyakorlati kérdései,
 • közigazgatási szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitása,
 • a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása,
 • a szervezeti és személyzeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatai,
 • az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának komplexitása, jogi és közpolitikai korrelációi,
 • közigazgatási informatikai rendszerismeretek.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • szervezői, koordinációs készség,
 • kommunikációs készség,
 • konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,
 • probléma felismerő, elemző és megoldó készség,
 • információfeldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti, gyakorlati és tréning módszerek segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:

A magyar állam intézményrendszere, alkotmányjogi és közjogi alapjai
A magyar közigazgatás szervezeti és hatásköri rendszere
Közigazgatási hatósági és bírósági eljárásjog
Államháztartási, közpénzügyi és gazdálkodási ismeretek
Szakigazgatási ismeretek I.-II.
Közigazgatási informatikai alkalmazások
A szervezeti és személyi hatékonyság fejlesztése
Közigazgatási feladatellátás hatékonysága és hatáselemzése
Differenciált ágazati ismeretek
EU intézményi és döntési folyamatok és a nemzeti közigazgatás kapcsolata
Közszolgálati kommunikáció, ügyfélkapcsolatok

Az önköltség mértéke: 163.000 Ft/félév