Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati humán szervező

Szakfelelős: Dr. Hazafi Zoltán, egyetemi docens

A képzési idő: 3 félév

A képzés óraszáma: 304 óra

A felvétel feltétele: A képzésben alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A jelentkezők kiválasztásáról a végzettségen kívül, motivációt vizsgáló strukturált felvételi elbeszélgetésen való részvételt követően dönt az egyetem. A felvételi elbeszélgetést megelőzően a jelentkezőnek meg kell küldenie fényképével ellátott közszolgálati önéletrajz sablonban elkészített önéletrajzát és a szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezésével kapcsolatos motivációs levelét.

A képzés célja: A gyakorlatorientált HR-ismeretek tréningszerű átadását megvalósító szakirányú továbbképzési szak a közigazgatási, a rendészeti és a katonai képzési területen olyan közszolgálati humán szervezők képzését tűzi ki célul, akik a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmasak a stratégiai szemléletű, kompetenciaalapú, integráltan működtetett emberierőforrás-gazdálkodás közszolgálatban történő, egységes módszertani szempontok szerinti kialakítására, megtervezésére, megszervezésére, működtetésére, irányítására, vezetésére (menedzselésére) és folyamatos fejlesztésére.

A képzés célcsoportja: A szakirányú végzettség birtokában a közszolgálati humán szervezők a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl, alkalmassá válnak az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatok és funkciók integrált, rendszerszerű működtetésére, az emberi kapcsolatok jobb és hatékonyabb kezelésére, olyan környezetet megteremtve a humánpolitikai területen, ahol a munkatársak meggyőződhetnek arról, hogy empatikus és professzionális szakember intézi az ügyeiket.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A közszolgálati humán szervezők legyenek tisztában a munkájuk során felmerülő emberi erőforrás gazdálkodási, jogi – igazgatási – kommunikációs – pszichológiai és az érintett egyéb társadalomtudományi tényezőkkel. Magas szinten legyenek képesek empatikus formában kapcsolatot tartani a munkatársakkal. Ismerjék a közszolgálati humán szervezői munka során felmerülő problémákat, legyenek képesek kezelni a várható konfliktusokat, tudjanak szakszerű és hatékony segítséget, módszertani támogatást biztosítani a vezetők számára, ismerjék, és főleg alkalmazni tudják a hatékony kommunikáció elemeit.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Magabiztos szakmai tudás a közszolgálati humán szervezői munkában, problémamegoldó készség (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztás). Interaktív készségek, empátia, asszertivitás, integritás, felelősségtudat, innováció, konfliktuskezelés.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, a közszolgálati humán szervezők  a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl, alkalmassá válnak az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatok és funkciók integrált, rendszerszerű működtetésére, az emberi kapcsolatok jobb és hatékonyabb kezelésére, olyan környezetet megteremtve a humánpolitikai területen, ahol a munkatársak meggyőződhetnek arról, hogy empatikus és professzionális szakember intézi az ügyeiket.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Államszervezet
A közigazgatás szervezetrendszere
Alapvető jogok és kötelességek
Polgári jogi alapismeretek
Szociálpszichológia
Szociálpolitika, szociális jog
Szervezet- és munkapszichológia
Közszolgálati jog I-II.
Regionális politika Magyarországon
Munkajog
Informatika a közszolgálat emberi erőforrás gazdálkodásában
Államháztartási ismeretek
Európai közszolgálati együttműködés
Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás
Szervezeti identitás
Stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban
Gondolkodástechnikák és problémamegoldás a közszolgálatban
Munkavégzési rendszerek a közszolgálatban
Önismeret és együttműködés a közszolgálatban
Közszolgálati életpályák (emberi erőforrás áramlás)
Kiválasztási és interjútechnikák
Emberi erőforrás fejlesztés a közszolgálatban
Csoportépítés a közszolgálat működésében
Közszolgálati teljesítménymenedzsment
Munkaügyi konfliktusok és rendezésük
Kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban
Személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenység a közszolgálatban
Shadow-Coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezeti kommunikáció
Integritás az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezetfejlesztés a közszolgálatban
Nemzetközi trendek a közszolgálatban és az emberi erőforrás-gazdálkodásban

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Balázs Róbert; Dömötör Ildikó; Dr. Bognár László; Dr. Bokodi Márta; Dr. Gregóczki Etelka; Dr. György István; Dr. Hazafi Zoltán; Dr. Klotz Péter; Dr. Kriskó Edina; Dr. Kristó Katalin; Dr. Kun Attila; Dr. Linder Viktória; Dr. Méhes Tamás; Dr. Pallai Katalin; Dr. Petrovics Zoltán; Dr. Szabó Szilvia; Dr. Szakács Gábor; Dr. Szalai András; Dr. Szekendi Gyöngyvér; Dr. Szekér Enikő; Dr. Téglási András; Dr. Temesi István; Dr. Velencei Jolán; Dr. Zsolt Péter; Hunyadi-Bartha Zsuzsa; Jószai Attila; Kiss Bernadett; Kovács Tamás; Krauss Gábor; Lóczy Péter; Madarász Viktor; Novoszáth Péter; Paksi-Petró Csilla; Stréhli-Klotz Georgina; Szakács Édua és a Civilisztikai Intézet oktatói

A jelentkezési határidő: 2018. augusztus 1.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  1. jelentkezési lap,
  2. beiratkozási nyilatkozat,
  3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
  4. motivációs levél,
  5. szakmai önéletrajz,
  6. egy darab igazolványkép.

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Gáspár Gyöngyvér
szervezési szakreferens

Kollégiumi épület 112/A iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20325
E-mail cím: gaspar.gyongyver@uni-nke.hu