Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati humán szervező

Szakfelelős: Dr. Hazafi Zoltán, egyetemi docens

A képzési idő: 3 félév

A képzés óraszáma: 304 óra

A felvétel feltétele: A képzésben alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A jelentkezők kiválasztásáról a végzettségen kívül, motivációt vizsgáló strukturált felvételi elbeszélgetésen való részvételt követően dönt az egyetem. A felvételi elbeszélgetést megelőzően a jelentkezőnek meg kell küldenie fényképével ellátott közszolgálati önéletrajz sablonban elkészített önéletrajzát és a szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezésével kapcsolatos motivációs levelét.

A képzés célja: A gyakorlatorientált HR-ismeretek tréningszerű átadását megvalósító szakirányú továbbképzési szak a közigazgatási, a rendészeti és a katonai képzési területen olyan közszolgálati humán szervezők képzését tűzi ki célul, akik a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmasak a stratégiai szemléletű, kompetenciaalapú, integráltan működtetett emberierőforrás-gazdálkodás közszolgálatban történő, egységes módszertani szempontok szerinti kialakítására, megtervezésére, megszervezésére, működtetésére, irányítására, vezetésére (menedzselésére) és folyamatos fejlesztésére.

A képzés célcsoportja: A szakirányú végzettség birtokában a közszolgálati humán szervezők a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl, alkalmassá válnak az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatok és funkciók integrált, rendszerszerű működtetésére, az emberi kapcsolatok jobb és hatékonyabb kezelésére, olyan környezetet megteremtve a humánpolitikai területen, ahol a munkatársak meggyőződhetnek arról, hogy empatikus és professzionális szakember intézi az ügyeiket.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A közszolgálati humán szervezők legyenek tisztában a munkájuk során felmerülő emberi erőforrás gazdálkodási, jogi – igazgatási – kommunikációs – pszichológiai és az érintett egyéb társadalomtudományi tényezőkkel. Magas szinten legyenek képesek empatikus formában kapcsolatot tartani a munkatársakkal. Ismerjék a közszolgálati humán szervezői munka során felmerülő problémákat, legyenek képesek kezelni a várható konfliktusokat, tudjanak szakszerű és hatékony segítséget, módszertani támogatást biztosítani a vezetők számára, ismerjék, és főleg alkalmazni tudják a hatékony kommunikáció elemeit.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Magabiztos szakmai tudás a közszolgálati humán szervezői munkában, problémamegoldó készség (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztás). Interaktív készségek, empátia, asszertivitás, integritás, felelősségtudat, innováció, konfliktuskezelés.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, a közszolgálati humán szervezők  a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl, alkalmassá válnak az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatok és funkciók integrált, rendszerszerű működtetésére, az emberi kapcsolatok jobb és hatékonyabb kezelésére, olyan környezetet megteremtve a humánpolitikai területen, ahol a munkatársak meggyőződhetnek arról, hogy empatikus és professzionális szakember intézi az ügyeiket.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Államszervezet
A közigazgatás szervezetrendszere
Alapvető jogok és kötelességek
Polgári jogi alapismeretek
Szociálpszichológia
Szociálpolitika, szociális jog
Szervezet- és munkapszichológia
Közszolgálati jog I-II.
Regionális politika Magyarországon
Munkajog
Informatika a közszolgálat emberi erőforrás gazdálkodásában
Államháztartási ismeretek
Európai közszolgálati együttműködés
Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás
Szervezeti identitás
Stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban
Gondolkodástechnikák és problémamegoldás a közszolgálatban
Munkavégzési rendszerek a közszolgálatban
Önismeret és együttműködés a közszolgálatban
Közszolgálati életpályák (emberi erőforrás áramlás)
Kiválasztási és interjútechnikák
Emberi erőforrás fejlesztés a közszolgálatban
Csoportépítés a közszolgálat működésében
Közszolgálati teljesítménymenedzsment
Munkaügyi konfliktusok és rendezésük
Kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban
Személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenység a közszolgálatban
Shadow-Coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezeti kommunikáció
Integritás az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezetfejlesztés a közszolgálatban
Nemzetközi trendek a közszolgálatban és az emberi erőforrás-gazdálkodásban

A jelentkezési határidő: 2019. augusztus 1. (A határidőt követően technikai okokból nem tudunk új jelentkezést befogadni!)

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2019. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 160.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Gyovai Barbara
főreferens
Kollégiumi épület 102/A iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20307
E-mail cím: Gyovai.Barbara@uni-nke.hu