Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakember

Szakfelelős: Dr. Peres Zsuzsanna, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 130 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél, továbbá kormánytisztviselői, köztisztviselői, vagy állami tisztviselői jogviszony megléte.

A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek bármely közigazgatási szervezet, közfeladatot ellátó szerv vagy bármely gazdálkodó szervezet:

 • iratkezelésének megszervezésére,
 • iratkezelési folyamatának irányítására és ellenőrzésére az iratok teljes életciklusára vonatkozóan, elektronikus, papíralapú és vegyes iratkezelési környezetben egyaránt,
 • iratkezelési/iktatási rendszerének megtervezésére és üzemeltetésére,
 • iratkezelés-szabályozási környezetének kialakítására és naprakész állapotban tartására, beleértve az iratkezelési szabályzat és az irattári terv elkészítését, karbantartását, valamint a jogszabályi környezet változásainak nyomon követését,
 • vezetői döntéseinek előkészítésére és támogatására az iratkezelést érintő jogi, szervezeti, ügyviteli, biztonsági és erőforrás-gazdálkodási kérdésekben,
 • iratkezelését érintő személyzeti ügyek kezelésére, képzési és továbbképzési programjainak megszervezésére és végrehajtására,
 • közlevéltárakkal való együttműködésének koordinációjára,
 • adatbázisok készítésére, valamint
 • strukturálatlan információjából történő – meghatározott szempontok szerinti – adatkinyerésre.

A képzés célcsoportja: A Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók a szakon szerzett korszerű tudás birtokában magasan kvalifikált irattárosként, irodavezetőként és levéltárosként helyezkedhetnek el a közigazgatás különböző szerveinél.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 •  jogi, igazgatási, biztonsági, vezetési alapok,
 •  szakszerű és korszerű iratkezelési ismeretek,
 •  közigazgatási és államtörténeti ismeretek,
 •  szervezetfejlesztési és szolgáltatásfejlesztési ismeretek,
 •  információ-, dokumentum- és iratkezelési, továbbá elektronikus iratkezelési ismeretek,
 •  szoftverüzemeltetési ismeretek,
 •  adatbázis-kezelési, adatvédelemi, adatbiztonsági ismeretek,
 •  szakértelem az információszabadság területén,
 •  minősített adatok kezelésének ismerete,
 •  irattárazási ismeretek,
 •  irattárak létrehozásának és üzemeltetésének ismerete,
 •  a papíralapú és az elektronikus iratok hosszú távú megőrzésének ismerete,
 •  irattári állományvédelmi ismeretek,
 •  levéltári ismeretek,
 •  a levéltári kapcsolattartás és együttműködés ismerete.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • problémafelismerő és problémamegoldó készség,
 • rendszerszerű gondolkodásmód,
 • a szükséges iratkezelési intézkedések megfelelő kialakításának képessége,
 • szervezési készség,
 • együttműködési készség,
 • felelősségtudat.

A képzés módszertana:  A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek képessé teszik a hallgatóka a megfelelő iratkezelő rendszer kialakítására és fenntartására.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Államszervezet és közigazgatás Magyarországon 1945-től napjainkig
A magyar kormányzati rendszer iratkezelése a 20. században
Állományvédelmi és irattári ismeretek
Papíralapú iratok kezelése
Elektronikus iratok kezelése
Irattári nyilvántartások készítése
E-kormányzat, e-igazgatás és az elektronikus iratkezelés
Adatkezelés és adatvédelmi ismeretek
A jelenkor iratkeletkeztető szervei
Iratkezelési szabályzat, irattári terv, és használatuk
Az adatbázis-építés elmélete és gyakorlata
Az iratkezelés gyakorlata

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Dr. Bodó Attila, Dr. Budai Balázs, Dr. Krasznay Csaba, Dr. Kristó Katalin, Dr. Mikó Zsuzsa, Dr. Nagy Adrienn, Dr. Orbán Anna, Dr. Peres Zsuzsanna, Dr. Sasfi Csaba, Karácsonyiné Dr. Borbás Beatrix, Keresztes Csaba, Kocsis Piroska, Lux Zoltán, Szabó Attila András, Szatucsek Zoltán, Szlabey Dorottya.

A jelentkezési határidő: 2018. augusztus 1.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 1. jelentkezési lap,
 2. beiratkozási nyilatkozat,
 3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
 4. szakmai önéletrajz,
 5. egy darab igazolványkép.

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:

Botka Zsuzsanna
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 102/A iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20242
E-mail cím: botka.zsuzsanna@vtki.uni-nke.hu

Tóth Petra
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 102/A iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20244
E-mail cím: toth.petra@vtki.uni-nke.hu