Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati protokoll szaktanácsadó

Szakfelelős: Karácsonyiné Dr. Borbás Beatrix, adjunktus

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 270 óra (210 óra jelenléti képzés és 60 óra e-learning)

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja: A Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak elsősorban a közszolgálatspecifikus protokoll ismeretek és rendezvényszervezési követelmények elsajátítására, valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs ismeretek, készségek elméleti és gyakorlati oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt.

A képzés célja olyan specializált szakemberek képzése, akik a közszolgálati protokoll ismeretekkel és készségekkel felvértezve felkészültek a közszolgálat szervezeteiben a hazai és nemzetközi protokoll elvárások érvényesítésére, a nemzetközi viselkedés és tárgyaláskultúra elemeinek, valamint a diplomáciai és konzuli kapcsolatok legfontosabb protokolláris ismereteinek alkalmazására.

A képzés célcsoportja: A képzés kiemelten a közigazgatásban, a Magyar Honvédség kötelékében, valamint a rendvédelmi szerveknél dolgozó protokoll és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó stábok számára készít fel vezetői és szervezői szolgálat ellátására képes kormánytisztviselőket, tiszteket. A képzés gyakorlatorientált, így különösen ajánlott jelenlegi vagy jövőbeli protokollreferensek, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársak, nemzetközi tárgyalásokon résztvevő delegáció-tagok, rendezvényszervezők, vezetői program előkészítő közszolgálati kollégák számára.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés átfogó ismereteket biztosít a hazai közszolgálati, illetve nemzetközi kapcsolati protokoll terén. Külön egységet szentel az államközi nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi szerződéskötés, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok legfontosabb protokolláris ismereteinek. A képzésben felhasználjuk az e tárgykörrel foglalkozó legfrissebb nemzetközi tapasztalatokat és trendeket, illetve az Európai Unió, a NATO, az ENSZ és más jelentősebb nemzetközi szervezetekben folyó munka protokoll és kommunikáció gyakorlati ismereteit is.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A szak elvégzésével a hallgatóknak bővül eszköztáruk, protokoll ismeretekben való jártasságuk nagymértékben szélesedik. A tárgyalás előkészítés és lebonyolítás terén, az ahhoz kapcsolódó kommunikációban, a stratégiai módszerek kialakításában és érvényre juttatásában egyaránt a gyakorlatban is jól használható tudásra tesznek szert. A végzettek lényeglátó képessége, szervezőkészsége bővül, gyakorlati ismereteket szerezhetnek az állami rendezvényszervezés és lebonyolítás komplexitásáról. A nemzetközi tapasztalatok ismertetése hozzásegíti a hallgatókat a tolerancia erősödéséhez, a nemzeti sajátosságok tiszteletben tartásához. Magabiztos szakmai tudás a protokoll tárgyú szervezői munkában, problémamegoldó készség erősödése, empátia, integritás, felelősségtudat, innováció, konfliktuskezelés.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés gyakorlatorientált, kiemelt hangsúlyt fektet a megjelenés- és viselkedéskultúra, írásbeli és szóbeli kommunikáció, tárgyalástechnika, valamint országkép és nemzeti értékek témaköreire, továbbá felhasználja a legfrissebb nemzetközi tapasztalatokat és trendeket, illetve az Európai Unió szervezeteiben előforduló munka protokoll és kommunikáció gyakorlati ismereteit is.

A jelenléti oktatáson kívül a képzés jelentős óraszámot biztosít az állami és társadalmi rendezvények, ünnepek ceremoniális lebonyolítási rendjének gyakorlati ismeretátadására is. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok, valamint a nemzetközi szerződéskötés legfontosabb angol nyelvű protokolláris ismereteinek hatékony elsajátítását az angol nyelvű e-learning felület segíti.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Közigazgatási alapismeretek
Megjelenés- és viselkedéskultúra, írásbeli és szóbeli kommunikáció, tárgyalástechnika
Protokoll az államéletben, illetve a közéletben
A (hivatali) rendezvényszervezés elméleti és gyakorlati ismeretei
Rendezvényszervezés elméleti és gyakorlati ismereti, gasztronómiai kultúrával kapcsolatos ismeretek
Diplomáciai protokoll I-II.
Országkép és nemzeti értékek
Angol nyelvű írásbeli/levelezési protokoll ismeretek (e-learning)
Angol nyelvű szóbeli protokoll ismeretek (blended learning)

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Ambrus Jenő, Balatoni Monika, Dr. Bába Iván, Bács-Várkuti Emőke, Dr. Bárdi Lajos, Besnyi Gábor Győző, Fekete Gábor, Gáspár Ágnes, Dr. György István, Prof. Dr. Halász Iván, Horváth Attila László, Dr. Ivády Nóra, Dr. Iványi Károly Lászlóné, Dr. Kiss Gabriella, Dr. Kisteleki Károly, Kékesi Anna, Koncz Sándor, Kun Szabó István, Laczkó Rita, Monostori László, Dr. Pálmai Géza, Pauer Zsuzsanna, Dr. Schweitzer Gábor, Szalóky Szabolcs.

A jelentkezési határidő: 2018. augusztus 1.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  1. jelentkezési lap,
  2. beiratkozási nyilatkozat,
  3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
  4. szakmai önéletrajz,
  5. egy darab igazolványkép.

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 163.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Tiszlavicz Eszter
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 102/B iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20239
E-mail cím: tiszlavicz.eszter@vtki.uni-nke.hu