Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Média- és közszolgálati kommunikáció tanácsadó

Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt Phd, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 176 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja: A képzés célja a közjó irányába elkötelezett, hivatástudattal rendelkező, kommunikációs s médiakapcsolati feladatkörökben dolgozó szakemberek gyakorlatorientált képzése és felkészítése, továbbá a közszolgálati kommunikáció sikeres műveléséhez szükséges személyes kompetenciák fejlesztése. A közszolgálati intézmények és a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében önálló, ember- és közösségközpontú, feladat és gyakorlatorientált képzés valósul meg. Ennek segítségével a hallgatók képessé válnak a szervezeten belüli és kívüli elvárások rugalmas ellátására, a hagyományos és az „új” médiafelületek párhuzamos használatára és a technológiai kihívások kezelésére. A képzés további célja a hallgatók személyes-alkati sajátosságainak megismerése a humán erőforrás kiválasztásban és szervezetfejlesztésben használatos módszerek segítségével. A kiértékelés után megkapott személyiségprofil alapján kialakításra kerül az egyénre szabott médiakommunikációs ismeret- és készségfejlesztő program és a személyes kompetenciafejlesztés, javítva a hallgatók kommunikációs hatékonyságát és munkahelyi szervezeten belüli eredményességét.

A képzés célcsoportja: A képzés kiemelten a közszolgálatban, a közigazgatásban, a Magyar Honvédség kötelékében, a rend- és katasztrófavédelmi szervezeteknél kommunikációs területen dolgozó munkatársak hatékonyságának és szakmai versenyképességének fejlesztésével foglalkozik. A képzés figyelembe veszi a közszféra szervezeteit körülvevő kommunikációs környezet folyamatos változásai jelentette kihívásokat. Ennek megfelelően a képzés személyközpontú és gyakorlatorientált. Így különösen ajánlott jelenlegi vagy jövőbeni kommunikációs szakemberek, közönség- és médiakapcsolati területen dolgozó munkatársak, rendezvényszervezők, szervezeti és vezetői kommunikációt előkészítő munkatársak és szóvivői feladatokat ellátó szakemberek számára. A képzés segítségével a hallgatók munkaterületükön képessé válnak a közszolgálati kommunikációban dolgozókat érintő belső és külső kihívások felismerésére, az azok leküzdéséhez szükséges szakmai ismeretek és gyakorlati példák alkalmazására, személyes kompetenciáik napi gyakorlatban történő hasznosítására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés gyakorlatorientált, kiemelt hangsúlyt fektet az állampolgárokra irányuló, széles körű, társadalmi szinten is megragadható kommunikációs ismeretek és gondolkodásmódok átadására. A szak képzési célkitűzéseit a tudományos elméleti ismeretek, a szakmai elméleti ismeretek, a gyakorlati ismeretek, a médiakommunikációs ismeret- és készségfejlesztés, valamint a személyes kompetenciák fejlesztése teljesítésével éri el. A képzés átfogó módon mutatja be a közszolgálati kommunikáció elméleti szakirodalmát és gyakorlati ismereteit. A tanrend jelentős óraszámot biztosít a közszolgálati kommunikáció és tájékoztatás fogalmi kereteinek, feladatának, működési sajátosságainak, meggyőzőerejének, valamint személyes és intézményi feltételeinek a bemutatására. A képzési tananyag összeállítói külön figyelmet szenteltek a közszolgálati és a piaci orientáció közötti különbségek bemutatására, a közjó szolgálatába állítható, eredetében piacorientált marketingkommunikációs tevékenységek közszolgálati-szervezeti adaptációjára. A képzésben felhasználásra kerülnek a tárgykörrel foglalkozó legfrissebb nemzetközi tapasztalatok és trendek, illetve az Európai Unió, a NATO és más jelentősebb nemzetközi szervezetekben folyó munka kommunikációs és protokollismeret-anyagai és technikái is.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A szak elvégzésével a hallgatók megismerik a társadalom- és emberközpontú szemléletmód és motiváció működőképes példáit, kreatív alkalmazásának lehetőségeit. Szakmai látókörük és eszköztáruk bővítése során jártasságot szereznek a kommunikáció elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazásában. Jól használható tudásra tesznek szert a stratégiai kommunikáció kialakításában és érvényre juttatásában, valamint a szervezeti kapcsolatépítési és tájékoztatási feladatokban. A képzés során nagy hangsúllyal jelenik meg a hallgatók kiscsoportos médiakommunikációs hatékonyságfejlesztése és személyes kompetenciafejlesztése, melyre a közszolgálati média és humánerőforrás-kutatás területén dolgozó szakemberek közreműködésével kerül sor.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek segítségével a hallgatók képessé válnak a szervezeten belüli és kívüli elvárások rugalmas ellátására, a hagyományos és az „új” médiafelületek párhuzamos használatára és a technológiai kihívások kezelésére.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Közigazgatási és közszolgálati alapismeretek
A közszolgálatiság meghatározása
Közszolgálati etikett és protokollismeretek
Meggyőző kommunikáció
Közszolgálati kommunikáció
Médiakommunikációs ismeret- és készségfejlesztés tréning 1-2.
Közszolgálati tájékoztatás és média
Közszolgálati kapcsolatszervezés
Szervezeti, település- és országarculat-építés
Kampány- és projektszervezés 1-2.
Média- és kommunikációkutatás
Közigazgatási protokoll
Személyes kompetenciafejlesztés     

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Balatoni Monika, Czégé Zoltán, Cserháti Ágnes, Csiszér Annamária, Dr. Andok Mónika, Dr. Antal Zsolt, Dr. Bódi Zoltán, Dr. Gazsó L. Ferenc, Dr. Gyulavári Tamás, Dr. Ilosvai Gábor, Dr. Imre Miklós, Dr. Szalai András, Dr. Toót-Holló Tamás, Kaczur-Somfay Dorottya, Molnár Éva, Nikitscher Péter, Nyakas Levente, Nyakas Levente, Pach Ferenc, Pelle Veronika, Regős Zoltán, Szelei Balázs, Tóth Tamás Antal

A jelentkezési határidő: 2018. augusztus 1.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  1. jelentkezési lap,
  2. beiratkozási nyilatkozat,
  3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
  4. szakmai önéletrajz,
  5. egy darab igazolványkép.

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki, pénteki és szombati napokon

Az önköltség mértéke: 216.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
dr. Boda Boglárka

szervezési szakreferens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20395
E-mail cím: boda.boglarka@vtki.uni-nke.hu