Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Önkormányzati szaktanácsadó

Szakfelelős: Prof. Dr. Tózsa István

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 176 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, továbbá az önkormányzatoknál köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezők.

A képzés célja: Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak fő célja az önkormányzati emberi erőforrás fejlesztését realizálni képes, magas színvonalon képzett, és - az egész életen át tartó tanulás jegyében - folyamatosan fejlődő köztisztviselői réteg kialakulásának támogatása. Célja továbbá, hogy elősegítse a magyar önkormányzati igazgatás fejlesztésében kiemelt fontosságú közmenedzsment létrejöttét, növelje humánerőforrás hatékonyságát, biztosítsa az önkormányzati személyi állomány folyamatos szakmai képzése révén az önkormányzati alrendszer fejlesztéspolitikáját.

A képzés célcsoportja: Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak célja a magyar közigazgatás megújításában kiemelt fontosságú humánerőforrás bázis kialakításában való hatékony közreműködés, az önkormányzati személyi állomány folyamatos szakmai képzése. Ezzel hozzá kíván járulni az országos továbbképzési szakértői-oktatói hálózat kiépítéséhez és működtetéséhez.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A képzésben résztvevők képessé válnak:

 • a helyi önkormányzatok szervezetével, kötelező és fakultatív feladataival és működésével kapcsolatos döntések meghozatalának szakmai előkészítésére;
 • a helyi közszolgáltatások megszervezésének optimális formáit kialakítani;
 • az önkormányzati gazdálkodás fejlesztésével összefüggő kérdésekben tanácsot adni;
 • a helyi közpolitika kérdéseiben állást foglalni;
 • településfejlesztési, -tervezési, pályázati és a fenntartható fejlődés területein tanácsot adni;
 • a közszolgálati jogviszony munkaköreinek ellátásához szükséges kompetenciák magas szintű alkalmazására;Ű
 • az e-önkormányzat fejlesztési pályájának tervezésére és megvalósítására különös tekintettel a „smart/okos” települések jövőbeni elterjedésére;
 • a helyi biztonságpolitika fejlesztésével összefüggő kérdésekben segítséget nyújtani;
 • a lakosság és a településvezetés közötti kapcsolatrendszer fejlesztésére.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • Szakmai tudás fejlesztése, beleértve az önkormányzatokat is érintő közigazgatási, alkotmányjogi, polgári jogi és szervezéstani alapismereteket.
 • Problémamegoldó képesség fejlesztése, beleértve a probléma felismerését, meghatározását, a megoldási változatok áttekintését és a legjobb megoldás kiválasztását.
 • Interaktív készségek, empátia, asszertivitás, felelősségtudat, konfliktuskezelés.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek a szakirányú végzettség birtokában az önkormányzati szaktanácsadók a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl alkalmassá válnak az önkormányzati társadalmi kapcsolatok, az együttműködési hálózatok fejlesztésére, helyi közfeladatok és helyi közügyek hatékonyabb kezelésére.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Alkotmánytani és jogi alapismeretek
Közigazgatási alapismeretek
Közigazgatás-szervezési alapismeretek
Polgári jogi alapismeretek
Önkormányzatok jogállása és a helyi közszolgáltatások szervezése
Önkormányzati gazdaságfejlesztési politika és gyakorlat
A helyi közpolitika fejlesztése az önkormányzatok működésében
Önkormányzati szervezetfejlesztés és fejlesztéspolitikai keretei I.-II.
Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika I.-II.
Helyi rendészeti együttműködés
Településtervezés és településfejlesztés
Településmarketing
Az elektronikus-önkormányzati modernizáció fejlesztéspolitikai alapjai
Önkormányzati szaktanácsadás és pályázatmenedzsment
A helyi társadalmi folyamatok fejlesztéspolitikája
Helyi környezetpolitika

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók:

Besenyei Mónika, Civilisztikai Intézet oktatói, Dr. Almásy Gyula, Dr. Bacsárdi József, Dr. Bekényi József, Dr. Belényesi Emese, Dr. Budai Balázs, Dr. Buskó Tibor László, Dr. Christián László, Dr. Csuth Sándor, Dr. Gál András Levente, Dr. Hutkai Zsuzsa, Dr. Kaiser Tamás, Dr. Kónya László, Dr. Kovács Róbert, Dr. Méhes Tamás, Dr. Südi Annamária, Dr. Szalai András,Dr. Szerényi Zsuzsanna, Dr. Zongor Gábor, Dr. Zsolt Péter, Erdős Csaba,Farkasné dr. Gasparics Emese, Gál Márk, Gáspár Mátyás, Gyorgyevics Miklós, Hunyadi-Barta Zsuzsanna, Jószai Attila, Kissné dr. Benedek Zsófia, László László, Prof. Dr. Balogh Zsolt György, Prof. Dr. Bukovics István, Prof. Dr. Sallai János, Prof. Dr. Tózsa István, Számadó Róza, Varga Péter

A jelentkezési határidő: 2018. augusztus 1.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 1. jelentkezési lap,
 2. beiratkozási nyilatkozat,
 3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
 4. szakmai önéletrajz,
 5. egy darab igazolványkép.

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Lovász Luca
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 111/B iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20278
E-mail cím: lovasz.luca@vtki.uni-nke.hu

Behán Máté
projekt szakmai referens

Kollégiumi épület 111/A iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20328
E-mail cím: behan.mate@vtki.uni-nke.hu