Statisztika a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közszolgálati statisztikai szaktanácsadó

Szakfelelős: Győrfyné Dr. Kukoda Andrea, egyetemi adjunktus

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 210 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A képzés célja:

A képzés célja olyan közszolgálati statisztikus szakemberek képzése, akik felkészültek és képzettek a saját munkakörnyezetükben adódó statisztikai tervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatok elvégzésére. A képzés során a hallgatók elsajátítják a hivatalos statisztika eszköztárát, megtanulják a hivatalos statisztikai módszereket, és megismerik annak a közszolgálatban releváns alkalmazási területeit.

A képzés célja, hogy a közszolgálati szervezetekben a képzés eredményének köszönhetően rendelkezésre álljanak azok a felkészült szakemberek, akik egyrészt ismerik a közszolgálat speciális szervezeti kultúráját, másrészt szakmai tudásuk alkalmassá teszi őket arra, hogy a különböző szakterületek munkáját statisztikai adatelőállítási, tervezési, elemzési és támogató munkájukkal segítsék. A képzés során a hallgatók a szakmai tudás és készségek elsajátításán túl megismerkednek a hivatalos statisztika fejlesztésével, előállításával, közzétételével foglalkozó szervezetek tevékenységével, ezek közigazgatási relevanciájával, a statisztikai adatgyűjtésekre, statisztikai adatátvételekre és elemzésre vonatkozó szabályokkal, módszerekkel és jogszabályi környezettel.

A közszolgálati statisztikus

a) tudása

 • Ismeri a statisztikai elméleteket és módszereket.
 • Ismeri a statisztikai osztályozási alapfogalmakat, alap- és csoportosítási elveket.
 • Átlátja a statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és közzétételéhez szükséges statisztikai adatelőállítási folyamatot és az arra vonatkozó minőségi elvárásokat.
 • Tisztában van az adatelőkészítés folyamatával, hivatalos statisztikában betöltött szerepével.
 • Ismeri a statisztikai adatfelvételekre vonatkozó módszereket.
 • Tisztában van azzal, hogy a metaadatoknak milyen fontos szerepük van a statisztikai adatelőállítási folyamatban, képes metaadatokat megtervezni.
 • Ismeri a relációs adatbázisok alapjait. Tisztában van az adatkinyerés lehetőségeivel.
 • Birtokában van azoknak a módszertani ismereteknek, amelyek alapján a hivatalos statisztikák tervezési, előállítási, ellenőrzési munkáját professzionális szinten tudja végezni.
 • Ismeri a munkájához szükséges adatbázis- és táblázatkezelő eszközöket.
 • Ismeri a matematikai-statisztikai feldolgozások módszereit és szoftvereszközeit.
 • Ismeri az EU-s és a magyarországi statisztikai adatfelvételeket irányító szervezetek munkáját.
 • Tisztában van a Központi Statisztikai Hivatal által végzett egyes statisztikai feladatok típusaival, szerepével.
 • Tisztában van a hivatalos statisztikát érintő adatvédelmi szabályozással, az adatvédelmi és a statisztikai törvénnyel.
 • Tisztában van a statisztikai adatfelvételekre vonatkozó jogszabályokkal és minőségi elvárásokkal.
 • Tisztában van a minőségmenedzsment történetével, modelljével.
 • Érti a minőségfogalmat, annak összetevőit, a minőségkövetelményeket.
 • Tisztában van a tervezés-mérés-értékelés-visszacsatolás folyamatával a hivatalos statisztikában.
 • Tisztában van a minőségértékelési módszerekkel és eszközökkel, a termékminőség- és folyamatminőség-indikátorokkal.
 • Ismeri a statisztikai információk elérhetőségét, hozzáférhetőségét a nemzetközi és hazai szervezetek honlapján (Európai Statisztikai Rendszer, ENSZ, OECD, KSH stb.).

b) képességei

 • Szakmai ismeretei birtokában képes tanácsadóként közreműködni statisztikai adatfelvételek (adatgyűjtések, adatátvételek) tervezésére, adatok ellenőrzésére, feldolgozására, elemzésére vonatkozóan.
 • Képes a rendelkezésére álló adatfelvételi módszerekből a megfelelő módszer kiválasztására.
 • Képes a rendelkezésére álló adatelemzési módszerekből a megfelelő módszer kiválasztására.
 • Képes a rendelkezésére álló adatokból megfelelő elemzések elvégzésére.
 • Képes statisztikai adatelőállítási folyamatok tervezni, folyamatokat átlátni és minőségjavítási lehetőségeket beazonosítani; azok alapján fejlesztéseket definiálni.
 • Képes önállóan döntéseket hozni annak érdekében, hogy a környezete számára megfelelő adatfelvételi és adatelemzési feladatokat elvégezze.
 • Képes az adatelemzésből tájékoztatás céljából szöveges dokumentáció elkészítésére.
 • Képes statisztikai információkat elérni és értelmezni a nemzetközi és hazai szervezetek honlapján (Európai Statisztikai Rendszer, ENSZ, OECD, KSH stb.).
 • Képes statisztikai információk kinyerésére és elemzésére a rendelkezésére álló és számára elérhető kiadványok, adatbázisok alapján.
 • Képes SQL használatával egyszerű lekérdezésekre adatbázisból.
 • Képes a valóság rekonstruálására a rendelkezésére álló statisztikai adatok alapján.
 • Képes arra, hogy minőségjelentést készítsen; minőségmérést és -értékelést végezzen a gyakorlatban.
 • Fejlett kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.
 • Képes megfelelő döntések meghozatalára.
 • Rendelkezik a kritikai gondolkodás képességével.

c) attitűdje

 • Törekszik arra, hogy munkája során kreatív és megbízható legyen.
 • Munkája során fogékony az új elemzési módszerek megismerésére és kipróbálására.
 • Kritikusan áll a rendelkezésére álló adatokhoz, törekszik arra, hogy ezekből az elemzések révén a minőségileg elvárható legmagasabb eredménnyel és hatékonysággal dolgozzon.
 • Törekszik munkájában az elvárt magas eredmények megvalósítására.
 • Szorgalmas, érdeklődő, nyitott szakmája új eredményeinek megismerésére és alkalmazására.
 • Fontosnak tartja a magabiztos tájékozódást a minőségkövetelmények, a minőségértékelés, a hivatalos statisztika mérési és értékelési módszerei, a TQM elvek és a PDCA működés tekintetében.
 • Motivált, nyitott, és törekszik a csapatmunkára és az együttműködésre.
 • Törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új jogszabályokat.
 • Fogékony a minőségmenedzsment által kívánt követelmények betartására.
 • Kritikusan viszonyul a különböző adatbázisokból kinyert adathalmazhoz, törekszik ezen adatok megfelelő értelmezésére és felhasználására.
 • Nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására a megfelelő kontroll betartása mellett.
 • Elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb szinten és eredményekkel végezze.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséggel végzi a munkakörébe tartozó adatszerzési és elemzési munkákat.
 • Felelősséget vállal munkájáért, precíz, megbízható.
 • Munkája során annak minden fázisában megfelelő felelősségtudat jellemzi.
 • Önállóan végzi munkáját.
 • Saját szakmai munkavégzésére nézve szakmai fejlődését fontosnak tartja.
 • Elsajátított ismeretei és megszerzett készségei alapján szakmailag megfelelő módon értelmezi és alkalmazza készségeit és képességeit.
 • A rábízott adatelemzést tudása és képességei legjavát aktivizálva végzi el és értékeli.
 • Kellő hatékonysággal dolgozik szervezete céljainak előmozdítása érdekében.
 • Elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája mérési, értékelési és minőségbiztosítási feladataihoz.
 • Tudatosan keresi a szakmai továbbképzés alkalmait.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti és gyakorlati órák segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:

 • Bevezetés a hivatalos statisztikába
 • Statisztikai alapismeretek
 • Statisztikai osztályozások és metainformációk
 • Magyarország és az EU statisztikai igazgatásrendszere
 • Szakstatisztika
 • Minőségmenedzs-ment
 • Statisztikai adatvédelem
 • Adatgyűjtés-módszertan I.
 • Adatgyűjtés-módszertan II.
 • Adatfeldolgozás
 • Adatelemzés
 • Az adatok közzététele, statisztikai vizualizáció
 • Adatbázis-kezelés
 • Nemzetközi adatforrások és értelmezésük

A jelentkezési határidő: 2019. augusztus 1. (A határidőt követően technikai okokból nem tudunk új jelentkezést befogadni!)

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2019. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 165.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Ferenczi Marica
referens
Kollégiumi épület 112. iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20325
E-mail cím: Ferenczi.Marica@uni-nke.hu