Választási igazgatási szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Választási szaktanácsadó

Szakfelelős: Dr. Téglási András PhD, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 138 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja: A Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak elsősorban a választás-specifikus igazgatási ismeretek, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlat oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt. A képzés célja olyan specializált választási szakemberek képzése, akik választási és a választáshoz kapcsolódó ismeretekkel és készségekkel felvértezve felkészültek a közigazgatásban és azon kívül a választási folyamatok támogatására.

A képzés célcsoportja: A képzés kiemelten a választási irodák számára készít fel szervezői feladatok ellátására képes köztisztviselőket. A képzés gyakorlatorientált, így különösen ajánlott a választási folyamatok bármely szintjén és eseményén feladatot ellátó közszolgálati kollégák számára.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés a választási szakterület átfogó és sokoldalú ismeretanyagát biztosítja, különös figyelmet fordítva a választójogi, a választásszervezési és a választásinformatikai folyamatok gyakorlati alkalmazásának elsajátítására.

A képzésben felhasználjuk az e tárgykörrel foglalkozó legfrissebb hazai tapasztalatokat – a Nemzeti Választási Iroda segítségén keresztül –, továbbá tudományos eredményeket – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Választási Rendszerek Kutatóműhely tevékenysége kapcsán – is.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A képzés alanyai alkalmassá válnak arra, hogy választási szakfeladatokat – beosztottként vagy vezetőként – szakszerűen végezzenek, résztvevőként megértsék és átlássák a választási folyamatokat és abban a választási szervek, de akár a jelöltek és jelölő szervezetek oldaláról hatékonyan részt vegyenek.

A szak elvégzésével a hallgatók választási ismeretekben való jártassága nagymértékben szélesedik. Képesek részt venni a választási eljárás jogi, igazgatási, logisztikai, pénzügyi és informatikai feladatainak végrehajtásában, saját hatáskörében megalapozott és szakszerű döntéseket hozni. A megszerzett ismereteik felhasználásával, az emberek közötti kommunikáció hatékony megvalósításával képesek lesznek megoldani a választási szervezetrendszeren belüli (munkatársak közötti) és azon kívüli (elsősorban a választópolgárok felé irányuló) kötelezettségeiket.

A végzettek lényeglátó képessége, szervezőkészsége bővül, gyakorlati ismereteket szereznek a választásszervezés és lebonyolítás komplexitásáról, magabiztos gyakorlati tudással rendelkeznek a választási tárgyú szervezői munkában.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés gyakorlatorientált, a tantermi- és terepgyakorlatok során kiemelt hangsúlyt fektet a választójog, választásszervezés és választásinformatika témaköreire.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Alkotmányjogi alapismeretek
Politológiai alapismeretek
Választójogi ismeretek
Választásinformatikai ismeretek
Választási földrajz
Pártrendszerek és választási rendszerek
A hazai parlamenti választások története a jelenkorban
Választásszervezési és logisztikai ismeretek
Választási jogesetelemzés
Adatvédelem a választási eljárásban
Konfliktuskezelés, stresszkezelés
Választási statisztikák alapjai
A választási rendszer a politikai érdekek mentén
Média-párt-választás

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Adrovicz Béla, Barta László, Deményné Kertész Krisztina, Dr. Gáva Krisztián, Dr. Horváth Attila, Dr. Hubai László, László Róbert, Prof. Dr. Patyi András, Dr. Pál Gábor, Dr. Pálffy Ilona, Dr. Révész Balázs, Dr. Téglási András, Dr. Török Bernát.

A jelentkezési határidő: 2018. augusztus 1.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  1. jelentkezési lap,
  2. beiratkozási nyilatkozat,
  3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
  4. szakmai önéletrajz,
  5. egy darab igazolványkép.

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki és pénteki napokon

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ménesi úti Campus
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Nemzeti Választási Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Kapcsolattartó:
Szabó Kata

projekt szakmai referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20110
E-mail cím: szabo.kata@vtki.uni-nke.hu