Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Vezetői gazdálkodás közszolgálati menedzser

Szakfelelős: Prof. Dr. Lentner Csaba, egyetemi tanár

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 138 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A képzés célja: A Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak a költségvetési szerveknél, kiemelten a közigazgatásban pénzügyi-gazdálkodási felelősséggel is dolgozó vezetők pénzügyi-gazdálkodási ismereteinek bővítését célozza. A képzés célja a gazdálkodási ismeretek bővítése mellett a jó gyakorlatok megismertetésével a tudatosabb, etikusabb és magasabb felelősségi szinten történő vezetői gazdálkodási döntések támogatása. A szak a komplex közpénzügyi ismeretek és a vezetői szemlélet fejlesztésével olyan állami vezetők képzését tűzte ki célul, akik az állami és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatait átfogó megközelítéssel, a „jó kormányzás” értékeinek integrálásával, rendszerszemlélettel tudják kezelni, középpontban ezen területek etikai, integritási és fenntarthatósági kérdéseivel. A képzés során kiemelt szerepet kap a felelős gazdálkodás standardjainak, módszereinek és a számvevőszéki és egyéb állami ellenőrzések tapasztalatainak gyakorlati foglalkozásokon történő elemzése. Az itt megszerzett ismeretekkel a vezetői eszköztár és szemléletmód egy tudatosabb, hatékonyabb, átláthatóbb és etikus gazdálkodás alapjait teremti meg. A képzésben együttműködő intézmények: a Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és az Állami Számvevőszék.

A képzés célcsoportja: A szak célja, olyan vezetők képzése, akik magas szinten átlátják a közpénzügyi vezetéshez szükséges feltételeket, a felsővezetői feladatok ellátáshoz tudatosan, magasabb felelősségi szinten alkalmazni tudják a képzés során elsajátított tapasztalatokat. A képzés a költségvetési szerveknél gazdálkodási felelősséggel dolgozó vezetők egyéni fejlesztését biztosítja, így különösen ajánlott azoknak a vezetőknek, akik a vezetői és az etikus gazdasági szemléletüket szeretnék fejleszteni.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A képzésben részt vevők:

 • ismerik a költségvetési szerv irányításának legfontosabb dimenzióit mind a döntéshozatal, mind a gazdálkodás, mind a szakpolitikai irányítás, mind az etikus felelősségvállalás nézőpontjából,
 • ismerik a közpénzügyi ellenőrzési intézményrendszer szabályait és sajátosságait,
 • szakmailag megfelelő módon értelmezik és alkalmazzák a közpénzzel való gazdálkodás szabályait, folyamatait,
 • mérlegelik a nyilvánossághoz és a titkossághoz fűződő érdekeket és kockázatokat,
 • szakmailag megfelelő módon értelmezik az állami tulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó előírásokat,
 • ismerik az érveléstechnika eszközeit és a releváns kommunikációs technikákat mind szervezeten belül, mind pedig az állami szakmapolitikai irányítás különböző szintjei között,
 • felismerik és tisztában vannak a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, eredményes, célszerű gazdálkodás előírásaival, és ezen túl az etikus magatartás alapelveivel is, amelyeket a feladatellátás során képesek tudatosan alkalmazni,
 • ismerik a gazdasági tervezés és megvalósítás hatékonyságának elméleti feltételeit, modelljeit, jogszabályi hátterét, és a gyakorlatban is alkalmazni tudják azokat,
 • tisztában vannak a projektmenedzsment-technikák alkalmazásának lehetőségeivel,
 • ismerik a korszerű elemzési módszereket, tárgyalási technikákat,
 • képesek a közpénzzel való gazdálkodás során a kockázatok kiszűrésére, a körülmények reális értékelésére és a felmerülő problémák kezelésére,
 • elhivatottak a transzparens, korrupciómentes közszféra mellett.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • képesek a konfliktuskezelési technikák, a személyek és csoportok közötti konfliktusok megoldását szolgáló eszközök alkalmazására,
 • képesek döntések meghozatalára a közérdekű adatigényléseket érintő ügyekben,
 • képesek a szabályosság és a költségvetési fegyelem érvényesítésére,
 • rendelkeznek kritikai gondolkodásmóddal és a lényeglátás képességével,
 • rendelkeznek a többszintű és tudatos döntéshozatalt lehetővé tevő elméleti és gyakorlati képességekkel a szervezeten belül,
 • képesek az általuk vezetett szervezet, intézmény biztonságát fenyegető kockázatok, kihívások, fenyegetések elemzésére és reális értékelésére,
 • tudatosan használják az érveléstechnika eszközeit és a releváns kommunikációs technikákat mind a szervezeten belül, mind pedig az állami szakmapolitikai irányítás különböző szintjei között,
 • képesek a projektmenedzsment-technikák alkalmazására,
 • elkötelezettebbé válnak a társadalmi felelősségvállalás értékei iránt.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek képessé teszik a hallgatókat a költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszeréhez kapcsolódó döntéseire.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:

Közszolgálati etika és integritás
Fenntartható gazdálkodás és menedzsment
EU-s források projektvezetése és kockázatkezelése
Átláthatóság a közpénzügyekben
Közpénzügyi gazdálkodási kockázatok
Közpénzügyi szabályosság és etika
Gyakorlat a közpénzügyi ellenőrzésben
A közpénzügyek működési gyakorlata
Állami vagyongazdálkodás
Vezetői hatékonyság fejlesztése
Vezetői és szervezeti információmenedzsment

A jelentkezési határidő: 2019. augusztus 1.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2019. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 144.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
dr. Boda Boglárka

szervezési szakreferens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20395
E-mail cím: boda.boglarka@uni-nke.hu