Belső továbbképző intézményeknek

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) kétféle továbbképzést nevesít: közszolgálati továbbképzés, illetve belső továbbképzés.

A közszolgálati továbbképzés általános közigazgatási, szakmai és vezetői ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló továbbképzések, melyek fejlesztéséről és megvalósításáról a Rendelet 6.§-ának értelmében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik.

A Rendelet 2.§- a szerint belső továbbképzés közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely a megrendelő közigazgatási szerv számára speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít. Belső továbbképzés kétféleképpen kerülhet a programjegyzékre: egyszerűsített nyilvántartásba vétellel, illetve minősítéssel.


 

Egyszerűsített nyilvántartásba vétel

 

A BA-TK-01 adatlap kitöltése és jóváhagyásra küldése a Probono-rendszerben

Az egyszerűsített nyilvántartásba vételt a képzést igénylő közigazgatási szerv kezdeményezi regisztrációt követően a Probono-rendszerben (https://probono.uni-nke.hu/nyitolap), A „Program benyújtása” menü „Egyszerűsített nyilvántartásba vétel” menüpontjában elektronikus adatlap generálható a „Továbbképzési Program nyilvántartásba vétele (BA-TK-01)” gomb segítségével. A teljes körű kitöltést és mentést követően a végleges szükséges megküldeni az NKE ÁKK VTKK számára. Az MU-TK-01 „ÚTMUTATÓ belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlapjának kitöltéséhez” című módszertani útmutató az alábbi linkről érhető el: Letöltéshez kattintson ide.

A kitöltést követően az igénylő szerv az NKE ÁKK VTKK felé hivatalosan kérelmezi a nyilvántartásba vételt. A formai elbírálást követően, a kinyomtatott, végleges adatlapot cégszerű aláírással és pecséttel ellátva, a nyilvántartásba vételre irányuló kérelem mellékleteként, postai úton el kell juttatni az NKE ÁKK VTKK számára:

1518 Budapest, Pf. 26. (A borítékon feltüntetve: „Egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlap”)

Az adatlaphoz való hozzáféréshez programtulajdonosi szerepkörre van szükség, amelyet az NKE ÁKK VTKK-tól írásban szükséges igényelni.

„Programtulajdonos” szerepkör hivatalos kérelmezése

A szerepkör beállításához a közigazgatási szerv által küldött, az illetékes vezető által aláírt, hivatali pecséttel ellátott kérelemre van szükség, melyben a közigazgatási szerv kérelmezi a nevezett tisztviselő számára a „Programtulajdonos” szerepkör megadását. 

A kérelemben szerepelnie kell:

- a tisztviselő teljes nevének, 

- a tisztviselő Probono-rendszerben regisztrált e-mail címének.

A kérelmet el kell juttatni a NKE ÁKK VTKK Minőségirányítási Főosztályának

- szkennelve: a programnyilvantartas@vtki.uni-nke.hu vagy 

- postai úton: a 1518 Budapest, Pf. 26. címre.

A kérelem megküldésével párhuzamosan a jogosultságot a Probono-rendszerben is szükséges igényelni.

Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi kérelemről az NKE dönt, döntéséről az NKE ÁKK VTKK tájékoztatja a kérelmezőt hivatalos válaszlevél formájában, valamint a Probono-rendszeren keresztül is. A kérelem elutasításával szemben a kezdeményező részéről panasznak van helye, ennek részletes leírását a Rendelet 15. §-a tartalmazza.

A belső továbbképzési program akkor vehető nyilvántartásba, ha

• a nyilvántartásba vételt az arra jogosult intézmény kezdeményezi és

• a nyilvántartásba vételi kérelem megfelel a minőségirányítási szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek.

A közigazgatási szerv jogosult az általa megvalósított belső továbbképzést másik közigazgatási szervnél foglalkoztatott számára belső továbbképzésként nyújtani. A jogszabály módosítása értelmében felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény már nem nyújthat be önállóan továbbképzési programot, ugyanakkor közigazgatási szerv által benyújtott belső továbbképzés szolgáltatójaként közreműködhet a képzési program megvalósításában. 

Belső továbbképzési program minősítése:

 

A Rendelet 7.§ (5) bekezdése értelmében a képzést igénylő közigazgatási szerv kezdeményezheti belső továbbképzési programjának minősítését is (a továbbiakban: minősített belső továbbképzés).

A Rendelet 12.§ (9) és bekezdése értelmében minősített belső továbbképzés esetén a minősítést kérő közigazgatási szerv  (valamint más közigazgatási szerv is) jogosult arra, hogy a képzés megvalósítását követően, költségelszámolás alapján az adott képzés lebonyolításának költségeit visszaigényelje az NKE-től a közigazgatási szerv által befizetett normatíva 15%-ának erejéig. Az NKE az igénylés benyújtásától számított 60 napon belül köteles a visszaigénylésnek eleget tenni (12.§ (9) bekezdés).

A költségek megtérítése kizárólag olyan mértékben igényelhető az NKE-től, amely megfelel a közszolgálati programok minősítését, a képzésfejlesztést, a képzések megvalósítását és ellenőrzését szolgáló díjaknak. A díjakat a közszolgálati továbbképzés minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás Függeléke tartalmazza. Amennyiben az NKE vitatja a költségek mértékét, egyeztetést folytat az érintett közigazgatási szervvel (Rendelet 12.§ (10) bekezdés).

A belső továbbképzési program minősítési eljárására a beérkezéstől számított 60 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

A BA-TK-02 adatlap kitöltése és jóváhagyásra küldése a Probono-rendszerben

A minősítési eljárást a képzést igénylő közigazgatási szerv kezdeményezi regisztrációt követően a Probono-rendszerben. A „Program benyújtása” menü „Programminősítés” menüpontjában elektronikus adatlap generálható a „Továbbképzési Program minősítése (BA-TK-02)” gomb segítségével. Az adatlap kitöltését az online felületen a kérdéseknél kék körben „i”jelöléssel ellátott ikonok információs ablaktartalma segíti. (Az egérrel rá kell állni az ikonra.) Az MU-TK-02 „Útmutató a BA-TK-02 minősítési adatlap kitöltéséhez” című módszertani útmutató az alábbi linkről érhető el: Letöltéshez kattintson ide.

Az adatlaphoz való hozzáféréshez programtulajdonosi szerepkörre van szükség, mely igénylésének folyamata az Egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásról szóló fejezetben részletezett módon történik. 

A teljes kitöltést és mentést követően a végleges adatlapot szükséges megküldeni az NKE felé a Probono-rendszerben. 

Az NKE ÁKK VTKK MIF formailag elbírálja a megküldött adatlapot, módosítás esetén a Probono-rendszeren keresztül jelzi a szükséges javításokat. A „Formailag elbírált” státuszt követően az adatlapot a MIF programminősítési szakértői bírálatra terjeszti elő a felkért szakértő bevonásával. A szakértői bírálat belső ellenőrzésének megtörténtét az „Ügyintézői ellenőrzés kész” státusz jelzi a Probono-rendszerben, ekkor kerülhet a programtulajdonos intézmény részéről kinyomtatásra a program adatlapja. 

A minősítési kérelemről – programminősítési szakértő javaslata alapján – a KTK dönt, döntéséről az NKE ÁKK VTKK tájékoztatja a kérelmezőt hivatalos válaszlevél formájában, valamint a Probono-rendszeren keresztül is. A kérelem elutasításával szemben a kezdeményező részéről panasznak van helye, ennek részletes leírását a Rendelet 15. §-a tartalmazza.

A KTK által minősített belső továbbképzés esetén az NKE ÁKK VTKK bármikor ellenőrizheti helyszínen is a képzés megvalósítását. A KTK jogosult a továbbképzési program programjegyzékről való törlésére, amennyiben a továbbképzési program nem felel meg a minőségirányítási szabályzatban előírt feltételeknek.

A rendszer bizonyos, korábban már megadott adatokat automatikusan kitölt. Amennyiben ebben hiba vagy hiányosság van (pl. név, cím, elérhetőségi adatok), akkor először ezt kell az „Adminisztráció” menüpont „Szervezeti adatok” almenüjében az „Egyéb adatok” részben javítani, illetve pótolni.

Amennyiben a programbenyújtással, illetve a programtulajdonos jogosultság igénylésével kapcsolatban további kérdésük merülne fel, keressék az NKE ÁKK VTKK illetékes főosztályát a 06(1)432-9000/20372 telefonszámon, vagy írjanak e-mailt a programminosites@vtki.uni-nke.hu vagy programnyilvantartas@vtki.uni-nke.hu e-mail címre.

 

A továbbképzési programok elektronikus benyújtása

 

A továbbképzési programok benyújtásához szükséges programtulajdonos szerepkört a PROBONO rendszerben lehet kérelmezni. A kérelem jóváhagyásához a közigazgatási szerv által küldött hivatalos, megerősítő levélre van szükség.

A jogosultság jóváhagyását követően tud a szerepkörrel rendelkező munkatárs belépni a rendszerbe, és a „Program benyújtása” menüpontban tud választani a két benyújtási eljárás közül. Ezt követően a BA-TK-01, illetve BA-TK-02 adatlap elérhetővé válik. A rendszer bizonyos, korábban már megadott adatokat automatikusan kitölt. Amennyiben ebben hiba vagy hiányosság van (pl. név, cím, elérhetőségi adatok), akkor először ezt kell az „Adminisztráció” menüpont „Szervezeti adatok” almenüjében az „Egyéb adatok” részben javítani, illetve pótolni.

Amennyiben a programbenyújtással illetve a jogosultságok igénylésével kapcsolatos további kérdésük van, keressék az NKE ÁKK VTKK ügyfélszolgálatát a 432-9000/20373; 20366 illetve a 20358-as telefonszámokon, vagy írjanak e-mailt a tovabkepzes_vtki@uni-nke.hu e-mail címre.

Továbbképzési programok szervezése

A 273/2012. Korm. rendelet értelmében a programtulajdonosok a belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladataik körében kötelesek az NKE által biztosított számítástechnikai alkalmazásban (PROBONO rendszer) a képzések dokumentálására. Az ehhez kapcsolódó képzésszervezési feladatokat a PROBONO rendszerben tudják elvégezni: https://probono.uni-nke.hu/szervezet/kepzesszervezo

Mivel a képzésszervező alkalmazás részben megújult, így használatához a NKE ÁKK VTKK új Felhasználói útmutatót készített, mely az alábbi linkről érhető el: Letöltéshez kattintson ide.