Munkáltatóknak

A 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 7-8. § értelmében a közszolgálati tisztviselőket foglalkoztató közigazgatási szervek feladatai a közszolgálati továbbképzéssel kapcsolatban a következők:

Képzési tervek elkészítése

A közigazgatási szerv készíti el a kormánytisztviselő, köztisztviselő éves egyéni továbbképzési terveit, valamint az intézmény éves továbbképzési tervét, a Rendelet 19. §-ának értelmében tárgyév február 1. és március 15. között. Az elkészült képzési tervet március 15-ig a Probono rendszerből Pdf formátumban ki kell nyomtatni, majd a munkáltatói jogot gyakorló vezető által aláírva, lepecsételve, elektronikus levél mellékleteként, szkennelve elküldeni a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu e-mail címre. A képzéstervezést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kifejlesztett Probono továbbképzési informatikai rendszer támogatja, amely a https://probono.uni-nke.hu oldalon érhető el.

A képzési tervezéssel kapcsolatos, az alkalmazás használatát érintő kérdésükkel, kérjük, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz (telefon: 06 (1) 432-9030, e-mail: tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu).

A képzési tervek elkészítéséhez szükséges módszertani útmutatót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem teszi közzé honlapján, tárgyév január végéig. A módszertani útmutató letölthető innen.

A közigazgatási szerv feladata, hogy az egyéni éves továbbképzési tervek alapján meghirdesse és megszervezze a belső továbbképzéseket, valamint rögzítse a belső továbbképzések eredményeit a Probono informatikai alkalmazásban.

A közigazgatási szerv jogosult az általa megvalósított belső továbbképzést másik közigazgatási szervnél foglalkoztatott számára belső továbbképzésként nyújtani, feltéve, hogy a belső továbbképzési program a kormánytisztviselő, köztisztviselő egyéni továbbképzési tervében szereplő képzési igényhez illeszkedik.

A képzéstervezés során kizárólag a hatályos továbbképzési programjegyzéken szereplő továbbképzésekből lehetséges választani. A továbbképzési programok jegyzéke Excel-formátumban közvetlenül elérhető az alábbi linken:

Letölthető programjegyzék

A programjegyzék keresési funkciókkal a https://probono.uni-nke.hu oldal „Képzéstervezés” fül, „Programkereső (ÚJ)” pontjában is megtalálható.

Az Egyetem a beérkezett jelentések alapján a tárgyévet követő év április 30-áig a belügyminiszter számára jelentést készít.

Belső továbbképzések megvalósítása

A közigazgatási szervnek lehetősége van arra, hogy a továbbképzési kötelezettség legfeljebb 25 %-ának teljesítése céljából belső továbbképzéseket valósítson meg. A belső továbbképzéseket a kifejlesztést követően a KTK számára be kell nyújtani, amely nyilvántartásba veszi őket. A belső továbbképzések benyújtásával és nyilvántartásba vételével kapcsolatos információkat a Belső továbbképző intézményeknek menüpont alatt találják.

Normatív​ hozzájárulás

A 273/2012. Korm. rendelet 12. §-a értelmében a kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a közigazgatási szerv biztosítja.

A 273/2012. Korm. rendelet 12. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki 2016. június 1-től:

„(5a) Ha

a) a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásra,

b) végleges áthelyezésre,

c) a Kttv. 72. § (10) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának közszolgálati jogviszonnyá alakulására, vagy

d) a Kttv. 229. § (3) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakulására kerül sor, a jogutód, illetve az áthelyezés szerinti közigazgatási szerv a tárgyévre vonatkozó normatív hozzájárulás időarányos részét megfizeti a jogelőd, illetve az áthelyező közigazgatási szerv részére.

(5b) Ha a közigazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő, köztisztviselő után a közigazgatási szerv a normatív hozzájárulást időarányosan fizeti meg az NKE részére a tárgyév végéig.

(5c) Az NKE a tárgyév kezdetén intézményi éves tanulmányi pontkeretet számol.

(5d) Az (5a) bekezdésben meghatározott esetekben a kormánytisztviselő részére megszerezni ajánlott éves tanulmányi pontmennyiségből a tárgyévben még nem teljesített továbbképzési pontok a jogelőd vagy áthelyező közigazgatási szerv intézményi pontkeretéből levonásra, a jogutód vagy az áthelyezés szerinti közigazgatási szerv intézményi pontkeretébe jóváírásra kerül.”

A közszolgálati továbbképzések költségeit a közigazgatási szerv az NKE-nek a foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként fizeti (normatív hozzájárulás). A normatív hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a, amelyet a közigazgatási szerv két részletben (tárgyév január 31-ig, illetve június 30-ig), tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők létszámának alapulvételével kell megfizetni az NKE részére. Az NKE igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről.

Ha a közigazgatási szerv a normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a kormánytisztviselői, köztisztviselői nem vesznek részt a továbbképzésben, az NKE utólag nem számol el a fel nem használt normatív hozzájárulás összegével, a keletkezett többletet az NKE a továbbképzési rendszer működtetésére és fejlesztésére használja fel.

A közigazgatási szerv közszolgálati képzési igényei a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez időarányosan szükséges tanulmányi pontértéket legfeljebb 25 %-kal meghaladhatják.

Ha a közigazgatási szerv által megfizetett normatív hozzájárulás év végén meghaladja a foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők után létszámarányosan befizetendő normatív hozzájárulás összegét, akkor az NKE a következő továbbképzési időszakra beszámítja a többletet.

A speciális szakmai továbbképzési igényeket a közigazgatási szerv a programjegyzékre felvett belső továbbképzésekkel teljesítheti. A belső továbbképzések megvalósításához szolgáltatóként igénybe veheti felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény szolgáltatásait is.

Továbbképzési kötelezettség teljesítésének​ nyomon követése

A Rendelet értelmében a megszerzett tanulmányi pontokat a kormánytisztviselő, köztisztviselő munkáltatója tartja nyilván. A tanulmányi pontok nyilvántartására a Probono informatikai alkalmazás szolgál.